Начало > Карта на сайта
Карта на сайта
История
Добре дошли в община Болярово
Античност
Селищна могила Болярово
Тракийска надгробна могила край с. Ружица
Тракийска надгробна могила с. Вълчи извор
Калето край Камен връх
Сарлъка
Средновековие
Парорийски исихастки манастир "Св. Богородица"
Малкото кале
Пашакьойско кале
Градището край Шарково
Крепост на връх Ченгерлибаир
Калето край село Оман
Крепостта на Чал-баба
Калето край Иглика
Крепостта на Калебаир
Голямото кале
Градището край Воден
Османско владичество
Крепостта на "Стражата"
Дауд бейли - дн. Златиница
Мишалъ - дн. Дъбово
Чар-и кара - дн. М. Шарково и Шарково
Мурад бей - дн. Мамарчево
Трета Българска държава
Теренни издирвания на територията на водосборния басейн на река Поповска
Природни ресурси
Икономика
Туризъм
Места за настаняване
Туристически забележителности
Социални дейности и здравеопазване
Образование и младежки дейности
Култура
Народни читалища
Знаменитости
Културен календар
Детски фолклорен събор „Върбова свирка свири”
Население
Съвместно сътрудничество
Контакти
Обща администрация
Отдел "Финанси, бюджет, сцетоводство, МДТ и ТРЗ
Административно и информационно обслужване
Специализирана администрация
МКБППМН
Отдел "Европейски програми и обществени поръчки"
Отдел "ОСИРТСГСУТУООМПГЗ"
Отдел "ОСДКВСМД"
Кметове и кметски наместници
Кмет и неговия екип
Кмет на Община Болярово
Екип на кмета на Община Болярово
Програма за управление и отчети
Общинска администрация
Устройствен правилник
Цели на администрацията
Вътрешни правила за административно обслужване
Декларации по ЗКП; ЗПКОНПИ /отм./; ЗПУКИ отм./
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2021 г.
Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2020 г.
Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2019 г.
Декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2018 г.
Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Декларации по ЗПУКИ, чл.12, т.1, т.2, т.3, т.4
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2021 г.
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2022 г.
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2022 г.
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2023 г.
Декларации по чл. 35, ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ - 2023 г.
Регистър на декларации по чл. 49, ал. 1 от ЗПК
Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК - 2024 г.
Декларации по чл. 49, ал. 1 т. 2 от ЗПК - 2024 г.
МКБППМН
Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на община Болярово
Структура
Структура-архив
Структура и численост 2023-2027
Кметства
Общински съвет
Правомощия и отговорности
Постоянни комисии към ОС
Заседания на постоянни комисии
Заседания на ОС
Мандат 2019 - 2023 г.
Мандат 2015-2019 г.
Наредби
Правилници
Регистър на решенията на ОбС
2021 г.
2020 г.
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2003 - 2006 г.
2022 г.
2023 г.
Отчети, планове на ОбС
Декларации по ЗПУКИ – чл.12, т.1 т.2 т.3 т.4
Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
Мандат 2019 - 2023 г.
Декларации по чл.35,ал.1,т.2 - 2020 г.
Декларации по чл.35, ал. 1, т. 2 - 2021 г.
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 2022 г.
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 2023 г.
Съдебни заседатели
Процедура за избор на съдебни заседатели 2023-2027 г.
Публични регистри за местни референдуми и местни инициативи
МАНДАТ 2019-2023
Състав на Общинския съвет
МАНДАТ 2023-2027
Общински съветници
Заседания на Общински съвет
Постоянни комисии към ОбС
Заседанияна постоянни комисии
Правилници
Отчети, планове на Общински съвет
Процедура за подбор на съдебни заседатели за мандат 2023 - 2027 г.
Регистър на декларациите по ЗПК
Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 - Кметове
Декларации по чл. 49, ал., т. 2 - Кметове на кметства - 2023 г.
Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 - Общински съветници
Устройствени планове
Общ устройствен план на Община Болярово
Доклад за екологична оценка на предварителен проект на общ устройствен план на Община Болярово
Предварителен проект на общ устройствен план
Доклад за екологична оценка
Задание за обхвата и съдържанието на екологична оценка на ОУП на Община Болярово
Бюджет
Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен и/или краткосрочен общински дълг от фонд "Флаг"ЕАД за финансиране на проекти, изпълнявани от община Болярово
Информация по чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорт в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
Програми, отчети, стратегии
Проекти на Община Болярово
Изпълнени проекти
Проект "Независим живот за жителите на Община Болярово"
Проект „Обучение за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите в община Болярово за по-добро административно обслужване”
Проект "Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината", Договор №BG05M2OP001-3.001-0117-C01, осъществяващ се с финансовата подкрепа на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейският съюз, чрез Европейския социален фонд
"#EuSAVE- EU Дейности на гражданите на ЕС за умни исторически селища» e финансиран с подкрепата на Европейския съюз чрез програмата „Европа на гражданите"
"ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА", СЕЛО СТЕФАН КАРАДЖОВО"
Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика за нулеви отпадъци
„ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID- 19“
Проект"Патронажна грижа плюс"
Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания"-Компонент 3 финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси"
Проект " Целево подпомагане с топъл обяд в община Болярово в условията на извънредна ситуация 2020г."
Проект "Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралжа и община Болярово", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г." по процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2"
Документи по образец подбор на потребители
Документи по образец за подбор на персонал
Проект за взаимопомощ
Проект "Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимиите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово"
Проект "Грижа в дома в община Болярово"
Укрепване на общинския капацитет на Община Болярово
Обяви и съобщения
Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово и село Попово
Модернизация на образователната среда в община Болярово- СУ "Д-р П. Берон"
Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение
„Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Голямо Крушево от община Болярово”
Проект “Присъстващо управление на европейските културно-исторически ценности на традиционните земеделски райони“ –winEU.rur.
„Рехабилитация на площад „Стефан Караджа“, село Стефан Караджово, община Болярово“
„Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово“
Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово 1
Подобряване на условията за функциониране на комплекс „Етнографска музейна сбирка град Болярово
Топъл обяд в Община Болярово
"Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Стефан Караджово" част от инвестиционно намерение "Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Стефан Караджово и град Болярово, Община Болярово
"Енергоефективна реконструкция на сградата на НЧ "Ана Маймункова" с. Воден, община Болярово
Мерки за подобряване на енергийната ефективност на общинска сграда, град Болярово
Дейности и услуги
Унифицирани административни услуги
Електронни административни услуги
Услуги -звено Гори
ТСУ
Местни данъци и такси
Общинска собственост
Формуляри
Услуги по гражданско състояние
Електронни административни услуги, предоставяни чрез ЕПДЕАУ на ДАЕУ
Търгове и конкурси
Разпределение на пасища
Пасища 2021/2022 г.
Пасища 2020/2021 г.
Пасища 2019/2020 г.
Пасища 2018/2019 г.
Пасища 2017/2018 г.
Пасища 2016/2017 г.
Пасища 2015/2016 г.
Пасища 2014/2015 г.
Пасища 2022/2023 г.
Пасища 2023/2024 г.
Пасища 2024/2025 г.
Търгове за общински имоти
Достъп до информация
Информация по чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ
Съконтрагенти за строителство, доставки и услуги
Бездомни кучета
Отчети
Новини
План за интегрирано развитие на община Болярово за периода 2021-2027 г.
Общински горски фонд
Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии
Конкурси дървесина
Маркиране на дървесина в общински горски територии на община Болярово за 2021 г.
Маркиране на дървесина на територията на община Болярово в частично променен годишен план за ползване за 2020г.
КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
Открит конкурс за възлагане на „Маркиране на дървесина в горски територии общинска собственост на територията на община Болярово, област Ямбол, допълнителен план за 2019 г.” открит на 27.03.2019г.
Открит конкурс за възлагане на „Маркиране на дървесина в горски територии общинска собственост на територията на община Болярово, област Ямбол, допълнителен план за 2019 г.”
Открит конкурс за "Добив на дървесина - сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина от горски територии собственост на община Болярово - ЛСФ 2019 г."
Пряко договаряне за "Добив на дървесина - сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина от горски територии собственост на община Болярово"
Маркиране на дървесина в общински горски територии на община Болярово за 2022г. - ПРЕКРАТЕНА
Маркиране на дървесина в общински горски територии на Община Болярово за 2022г.
Маркиране на дървесина в общински горски територии на Община Болярово за 2023г.
Добив на дървесина от насаждения предвидени за сеч по Годишния план за 2023 г.
Маркиране на на дървесина на община Болярово за 2024 г.
Добив на дървесина по Годишния план на община Болярово за 2024 г.
Добив на дървесина по Годишния план за ползване на дървесина на община Болярово за 2024 г.
Снабдяване с дърва за лична употреба
Списъци на лицата с право на закупуване на дървесина
2023/2024
2024/2025
В-к "Крайгранична искра"
2021 година
2020 година
2019 година
2018 година
2017 година
2016 година
2015 година
2014 година
За Болярово в "Неделник"
Анкета за административното обслужване
АКТУАЛНО ЗА COVID-19
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Проект на план-сметка и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2018 година
ОБЯВЛЕНИЯ
ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Проект на наредба № 25 ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО
Проект на краткосрочна програма за енергийна ефективност на Община Болярово за периода 2020-2022 г
Горскостопански план на горите, собственост на община Болярово
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДВИДЕНА В НОРМАТИВЕН АКТ
Обществено порицание - решения
Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I
Процедура за избор на членове на Съвета на децата
ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Архив на обществени поръчки
Покана за събиране на оферти с наименование "Доставка на оборудване при реализация на проект "Подобряване на условията за предоставяне на социални услуги в община Болярово""
Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № А12-22-50/17.04.2013 г. "Повишаване на квалификацията на служителите в община Болярово" ОПАК"
"Техническо и биологично укрепване на р. Поповска
Други
ХАРТА НА КЛИЕНТА
РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ОКОЛНА СРЕДА
Съобщения
Наредби
Заповеди
Програми
План за защита при бедствие
Програма за ВЕИ, ЕЕ и УТ за периода 2012-2021
Краткосрочна програма за енергийна ефективност 2020-2022
Дългосрочна програма за ЕЕ 2021-2031г.
Дългосрочна програма ВЕИ 2022-2032г.
Процедури по ОВОС,КР и СЕВЕЗО
Уведомления за инвестиционно предложение - първо уведомяване
Обществени обсъждания на ДОВОС
ПРПОЕКТ ПУП-ПП НАБУКО
Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС
Отпадъци
Архив заповеди за райониране за сметосъбиране и сметоизвозване
Морфологичен състав на битовите отпадъци
Минерални води
Домашни любимци и бездомни животни
Домашни любимци
Бездомни кучета
Информация по чл.15 ал.1 т.16 от ЗДОИ
ИЗБОРИ
ИЗБОРИ ЗА НС 04 АПРИЛ 2021
Местни избори - 27.10.2019г.
Избори за Eвропейски парламент 2019
Избори НС - 26 март 2017г.
Президентски избори и национален референдум 2016
ИЗБОРИ ЗА НС 11 ЮЛИ 2021
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК
КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА СИК/ПСИК
ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА
СЪОБЩЕНИЯ
ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ
ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ и ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ и ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 14 НОЕМВРИ 2021 г.
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ
ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА
СЪОБЩЕНИЯ
КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СИК
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК
ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ
ВТОРИ ТУР ПВР
ИЗБОРИ ЗА НС 2 ОКТОМВРИ 2022
ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ
ИЗБОРИ ЗА НС 2 АПРИЛ 2023 г.
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ
ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК
СЪОБЩЕНИЯ
ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА
ТАРИФА ЗА ПРЕДИЗБОРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПУБЛИКАЦИИ НА В. "КРАЙГРАНИЧНА ИСКРА"
МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023
ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА
СЪОБЩЕНИЯ
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК
ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ
ТАРИФА ЗА ПРЕДИЗБОРНИ ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ В-К "КРАЙГРАНИЧНА ИСКРА"
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕП И ЗА НС - 09 ЮНИ 2024
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ
ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА
СЪОБЩЕНИЯ
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК
ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ
ТАРИФА ЗА ПРЕДИЗБОРНИ ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ В-К "КРАЙГРАНИЧНА ИСКРА"
ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ
АНАЛИЗ И КАРТА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
Анкета "EUSAVE"
Достъпност
Правни
Защита на личните данни
Вътрешни правила за работа със системата за сигурно електронно връчване
Символи на Община Болярово
Мандат 2023 - 2027 г.
Мандат 2023 - 2027 г.
Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК - 2024 г.
Мандат 2023 - 2027 г.
Регистър по чл. 49, ал. 1 от ЗПК
Географска характеристика