Начало » ОБЯВЛЕНИЯ
ОБЯВЛЕНИЯ

 

 

ОБЯВЛЕНИЯ И ЗАПОВЕДИ ЗА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ СЕ ПУБЛИКУВАТ

В РАЗДЕЛА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ НА САЙТА

ОБЯВЛЕНИЯ И ЗАПОВЕДИ ЗА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ СЕ ПУБЛИКУВАТ В РАЗДЕЛА "ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ" 


ОБЯВЛЕНИЯ И ЗАПОВЕДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА СЕ ПУБЛИКУВАТ В

РАЗДЕЛА "ОКОЛНА СРЕДА" 

 

 

Публикувано на 18.01.2024г.  

 

Публикувано на 11.01.2024 г.  

 

 

Публикувано на 10.01.2024г.

 

 

Публикувано на 27.11.2023 г. 

Заповеди за одобрение сключени доброволни споразумения за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, за стопанската година 2023/2024 за землищата на гр. Болярово, с. Горска поляна, с. Мамарчево, с. Стефан Караджово и с. Шарково, община Болярово от Областна Дирекция "Земеделие" - град Ямбол. 

 

 

 

Публикувано на 08.11.2023 г. 

Заповеди за одобрение сключени доброволни споразумения за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, за стопанската година 2023/2024 за землището на с. Камен връх, община Болярово. от Областна Дирекция "Земеделие" - град Ямбол. 

 

 

Публикувано на 27.10.2023 г. 

Заповеди за одобрение сключени доброволни споразумения за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, за стопанската година 2023/2024 за землищата на с.Денница, с. Крайново, с. Златиница, с. Малко Шарково, с. Иглика и с. Ситово, община Болярово от Областна Дирекция "Земеделие" - град Ямбол. 

 

 

   Публикувано на 05.10.2023г.

Заповеди за одобрение сключени доброволни споразумения за разпределение  на масивите за ползване на земеделските земи, за стопанската година 2023/2024 за землищата на с. Ружица и с. Вълчи извор, община Болярово. МЗХ Областна Дирекция "Земеделие" - град Ямбол.

 

 

 

 

Публикувано на 08.08.2023г.

 

Предварителни регистри за имотите участващи в споразуменията на община Болярово за стопанската 2023г-2024г. 

 

 

 

Публикувано на 28.04.2023 г.  

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

 

 

Публикувано на 16.01.2023г.
Обявление
На основание чл.77 и чл.80 от АПК и във връзка с чл.26, ал.3 от ЗНА, Общински съвет - Болярово и Община Болярово обявяват обществена консултация на проекта на „Дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Болярово 2022 - 2032 г."
В 30-дневен срок от публикуването на настоящето обявление на интернет страницата на Община Болярово, заинтересованите лица могат да направят своите писмени предложения и възражения на e-mail: [email protected] или в деловодството на Община Болярово.

 

 

 

 

Публикувано на 12.12.2022 г.  

 

                                        О Б Я В Л Е Н И Е                                          

Във връзка с процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд- етап I, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост, в Община Болярово започва прием на заявления за участие в процедурата за саниране на многофамилни жилищни сгради.

 

 

Публикувано на 18.10.2022 г.  

 

 

 

Публикувано на 17.10.2022 г. 

 

 АНКЕТА

Проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово", финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите" на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи" чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2014 - 2021 г.

Бихме искали да поканим всички заинтересовани жители на общината да попълнят анкетата в един от приложените файлове, формат (Word, OpenOffice или от PDF в jpeg-снимка) и да го изпратят по електронна поща до: [email protected]
Благодарим ви предварително за участието!

 

 

 

Публикувано на 20.09.2022 г.

 

 

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС
ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД"

 

 

ОБЩИНА БОЛЯРОВО
ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД"

 


Община Болярово ще кандидатства по операция BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД"
С цел осигуряване на непрекъснатост на услугата и изискванията на програмата обявява прием на заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд. Услугата ще се предоставя за период от 3 години, считано от 01.10.2022 г. - 30.09.2025г.
Допустими целеви групи са:
- лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
- лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
- лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
- лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
- скитащи и бездомни лица;
- лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще бъде потвърждавана от Дирекция "Социално подпомагане" гр. Елхово
Всеки желаещ следва да представи попълнено Приложение № 1/ Заявление-декларация/ и Приложение №6/ Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация/.
Документите ще се приемат в Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Болярово, ул. Георги Димитров№16,от 20.09.2022г. до 17:00ч. на 27.09.2022г.
За повече информация телефон: 0879996061 Радостина Петева

 


Публикувано на 15.09.2022г.

 


 

Публикувано на 01.09.2022 г.

 

Програма
„Местно развитие, намаляване на бедността и
подобрено включване на уязвими групи"

 

 

 

 

 

Община Болярово обявява прием на заявления от желаещите да ползват услугите на Комплекс за интегрирани услуги за групи в неравностойно положение.

Комплексът е обособен в изпълнение на проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово", финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите" на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи" чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.
Мултидисциплинарният екип от специалисти в комплекса включва:
• социален работник
• социален асистент
• кариерен консултант
• образователен медиатор
• специалист интеграция на уязвими групи
• медицински специалисти

Предоставяните интегрирани услуги в комплекса изцяло са фокусирани върху индивидуалните потребности на лицата в неравностойно положение и подкрепа на техните семейства, в това число:
• дневни и почасови услуги;
• мобилни услуги в домашна среда;
• заместваща грижа.
Желаещите да ползват комплекс от интегрирани здравно-социални услуги подават заявление за включване в проекта в помещението на Комплекса в гр. Болярово, ул. "Девети септември" № 11, ет.1 или на телефон: 04741/60-44.
Задължително условие за включване в проекта е заявяване на най-малко две услуги.
Лице за контакт: Донка Иванова, Ръководител/ социален работник.
След провеждане на подбор, одобрените лица ще бъдат информирани лично.

 

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея".

 


Публикувано на 22.06.2022 г.

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ЯМБОЛ съобщава, че в „Държавен вестник", бр.43, стр.56 от 10.06.2022 г. е обнародвана ЗАПОВЕД № РД-16-23 от 17 май 2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Голямо Крушево, с. Камен връх, с. Мамарчево, с. Оман и с. Попово, община Болярово и с. Борисово, с. Добрич, с. Жребино, с. Лалково, с. Малко Кирилово, с. Стройно и с. Чернозем, община Елхово.
Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Сървей Груп" - ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-4 от 23.02.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
В срок 30 дни от обнародването на заповедта /до 10 юли 2022 г./ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

 


Публикувано на 11.05.2022 г.

 

Публикувано на 21.04.2022г.

Публикувано на 07.03.2022г.

 Обявление

На основание чл. 77 и чл. 80 от АПК и във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Общински съвет - Болярово и Община Болярово обявяват обществена консултация на проекта на "Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Болярово за периода 2022-2027г."

В 30-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страницата на Община Болярово, заинтересованите лица могат да направят своите писмени предложения и възражения на e-mail: [email protected] или в деловодството на Община Болярово. 

 

Публикувано на 28.02.2022 г.

Изменение на заповед, относно споразумение за разпределение на масиви за ползване на зем. земи за стоп. 2021/2022 г. за с. Златиница

 

 Публикувано на 04.02.2022 г.

Споразумения за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022 година

 

 

Публикувано на 24.01.2022 г.

Заповед на ОДЗ - Ямбол за сключено доброволно споразумение за разпределение на на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022 година в землището на село Воден 

 


Споразумения за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022 година

 


Публикувано на 17.12.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.77 и чл.80 от АПК и във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - Болярово и Община Болярово обявяват обществена консултация на проекта на Програмата за управление на отпадъците на Община Болярово за периода 2021-2028г.

В 30-дневен срок от публикуването на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят своите писмени предложения и възражения на e-mail: [email protected] или в деловодството на Община Болярово, на адрес: гр. Болярово, ул. "Димитър Благоев" № 7.

 


Публикувано на 13.09.2021 г. 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  

Горскостопански план на горите, собственост на община Болярово

 


Публикувано на 27.04.2021 г.

 

ИЗГОТВЕНИ СА ПРОТОКОЛИТЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА 

Община Болярово съобщава на заинтересованите лица, че са изготвени протоколите за разпределение на пасищата в населените места на общкината. С тях можете да се запознаете в раздел "Търгове и конкурси", секция "Разпределение на пасища" "Разпределение на пасища".  


Публикувано на 14.04.2021 г.

 

ОТКРИТ Е КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

Община Болярово съобщава на заинтересованите лица, че е ОТКРИТ КОНКУРС, за възлагане изпълнението на дейности по ползване на дървесината в горски територии - общинска собственост, чрез извършване на услуга с предмет: „Маркиране на дървесина в общински горски територии на община Болярово за 2021г." С условията и документите можете да се запознаете в раздел "Търгове и конкурси", секция "Конкурси дървесина"


Публикувано на 09.02.2021 г.

ЗАБРАНЕНА Е ПАШАТА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ БЕЗ ПАСТИР

Със своя заповед № РД-5-70 от 09.02.2021 г., във връзка с писмо от директора на ТП ДГС-Елхово и предложение от звено "Селско и горско стопанство, лов и риболов", кметът Христо Христов забрани пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир. Определени са и конкретни райони в община Болярово, в които пашата е забранена. С пълния текст на заповедта можете да се запознаете от прикачения файл.


Публикувано на 09.02.2021 г. 

ОБЩИНА БОЛЯРОВО обявява процедура за подбор на здравен медиатор. С условията за кандидатстване и необходимите документи можете да се запознаете в обявата в раздел "Свободни работни места".  


 

Публикувано на 03.02.2021 г.

ДАНЪЧНАТА КАМПАНИЯ ЗАПОЧНА 

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА , ЧЕ КАМПАНИЯТА ПО СЪБИРАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ ЗАПОЧНА НА 03.02.2021 г.
ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА /ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ/ МОГАТ ДА ЗАПЛАЩАТ ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В КАСАТА НА ОБЩИНАТА В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ - УЛ. "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" № 7, КАКТО И ПО БАНКОВ ПЪТ, В БЪЛГАРСКИ ПОЩИ И В КЛОНОВЕТЕ НА ИЗИ-ПЕЙ.
ЗАПЛАЩАНЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ НА ДВЕ РАВНИ ЧАСТИ - ДО 30.06.2021 ГОД. И ДО 31.10.2021ГОД.
ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ЦЕЛИЯ ДЪЛЖИМ ДАНЪК И ТАКСА В СРОК ДО 30.04.2021 г. ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ПОЛЗВАТ ОТСТЪПКА В РАЗМЕР НА 5 %.


 Публикувано на 01.02.2021 г.

   ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2021 г.

В изпълнение на заповед № РД-5-62/01.02.2021г. на кмета на община Болярово, на 12 февруари 2021 г. от 13:00 ч. в заседателната зала при читалище "Възраждане" гр. Болярово, ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на Община Болярово за 2021 г. 
Съгласно чл. 84 ал. 6 от Закона за публичните финанси публичното обсъждане е задължителен етап преди приемане на общинския бюджет.
Публичното обсъждане ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, съобразно заповедите на министъра на здравеопазването.
При проявен по-голям интерес от страна на заинтересованите институции и граждани ще бъдат допускани по 15 души. 


Публикувано на 22.01.2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕСТНАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

В изпълнение на чл.52 ал.3 от ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ, Общински съвет - Болярово информира представителите на Местната гражданска инициатива във връзка с Разрешение № 372 от 10.03.2014 г. на Министъра на икономиката и енергетиката и Договор от 07.11.2017 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ „Иглика", разположена в землищата на села Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово, Шарково, Община Болярово и села Вълча поляна, Голям дервент, Лалково, Община Елхово, Област Ямбол, както и всички участници в организираната подписка, че с Решение № 173 на заседание, проведено на 22.12.2020 г. одобрява и приема предложението на Инициативния комитет. 


Публикувано на 04.01.2021 г.

ОБЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА" 

Публикувано на 26.11.2020 г. 
НА ВНИМАНИЕТО НА МЕСТНАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА 

 Публикувано на 6.08.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме жителите на гр.Болярово, че барата ще работи от 09.08.2020г до 30.09.2020г. 


Публикувано на 15.04.2020 г.

Пробното преброяване на населението и жилищния фонд ще бъде само електронно и ще се проведе от 20 до 30 април

Поради епидемиологичната обстановка в страната Централната комисия по преброяването на неприсъствена консултация реши пробното преброяване на населението и жилищния фонд да се проведе само чрез електронна преброителна карта. Електронното пробно преброяване на населението ще започне в 0.00 ч. на 20 април и ще приключи в 24.00 ч. на 30 април и ще бъде достъпно за цялата страна. Всеки български или чужд гражданин, пребиваващ обичайно на територията на страната, може да се регистрира в приложението за попълване на електронната преброителна карта и да преброи жилището, в което живее, и своето домакинство. Регистрацията се извършва с ЕГН, номер и дата на издаване на валиден български документ за самоличност.

Попълването на преброителната карта ще е възможно само от територията на страната както чрез компютър, така и чрез преносими мобилни устройства по всяко време на денонощието в периода 20 - 30 април 2020 година.
На случаен принцип ще бъдат определени и домакинства, които ще получат покана да попълнят анкетни карти за извадковите изследвания за репродуктивните нагласи и миграционното поведение на населението.
Образци на преброителните карти са достъпни и в момента на сайта на Преброяване 2021.
Целта на предстоящото пробно електронно преброяване е да се тества приложението за събиране на данни и да се прецени дали въпросите са разбираеми и правилно конструирани. След успешното попълване на електронната преброителна карта на потребителите ще бъде осигурена възможност за бележки, коментари и препоръки по отношение на дизайна, бързодействието и потребителската насоченост на приложението. Това ще спомогне да бъде подобрен инструментариумът за провеждането на същинското преброяване.
Националното преброяване на населението и жилищния фонд на територията на цялата страна ще се проведе през януари 2021 година.

Останете вкъщи! Пребройте се електронно!

 


Публикувано на 15.04.2020 г.

 

  ЗАПОЧВА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ 

Община Болярово информира гражданите на общината, че започва заплащането на дърва за огрев за местното население за отоплителния сезон 2020/2021 г. Срок за плащане от 21.04.2020 г. до 30.06.2020 г.  


Публикувано на 25.02.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Болярово уведомява жителите на гр.Болярово, на които предстои подмяна на лични документи през 2020г., да заявят своето желание в информационен център на Община Болярово. Служители на Паспортна служба при РУ"Полиция" гр.Елхово на 05 март 2020г. ще организират подмяната на личните документи.Плащане на таксите ще се извършва чрез Пощенска станция гр.Болярово в брой и с ПОС терминал с дебитна карта.


Публикувано на 05.02.2020 г.

 

ПОКАНА ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТНЬОРСКИТЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ, ПО ПРОЕКТ „ #EuSAVE -ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС ЗА УМНИ ИСТОРИЧЕСКИ СЕЛИЩА"

На 12.02.2020 г. от 12,30 часа в заседателната залата на община Болярово се организира представяне и обсъждане на партньорските добри практики в областта на социалните иновации в сферата на културното наследство, събрани в изпълнението на проект „#EuSAVE -ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС ЗА УМНИ ИСТОРИЧЕСКИ СЕЛИЩА"
Проектът се финансира по програма „Европа на гражданите".
За проведеното обсъждане ще бъде изготвен протокол
Разчитаме на Вашето присъствие и активна позиция, за да намерим заедно успешните решения.

 


Публикувано на 29.11.2019 г.

ОДМВР-ЯМБОЛ ИНФОРМИРА 

Публикувано на 18.11.2019 г.

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИЯ И ДА ПЛАТЯТ ТАКСА В ОБЩИНАТА

Община Болярово напомня на всички свои жители, че правата и задълженията на собствениците на куче - домашен любимец са описани в Наредба № 21 на ОбС за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Болярово. Допълнителна информация ще намерите в прикачения файл.

 


Публикувано на 19.11.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Община Болярово напомня на всички свои жители и гости, че съгласно Наредба № 15 на Общински съвет гр.Болярово извършването на дейностите по третиране и транспортиране на излишните земни маси и строителни отпадъци (вкл. и строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения) е задължение на собственика, инвеститора или изпълнителя на дейността, от която са формирани. За нарушаване на разпоредбите на настоящата наредба на физическите лица се налага глоба в размер на от 50лв. до 1000лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 100 лв. до 5000 лв. Допълнителна информация ще намерите в прикачения файл.


Публикувано на 14.11.2019 г.

ПОКАНА ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 


Публикувано на 29.10.2019 г.

 


Публикувано на 12.08.2019 г.

От Областна дирекция "Земеделие" информират 
  

Публикувано на 24.06.2019 г.

Областна дирекция "Земеделие" информира 

 


Публикувано на 22.07.2019 г.

ПОКАНА ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ, С КОИТО ОБЩИНА БОЛЯРОВО УЧАСТВА В ПРОЕКТ „ #EuSAVE -ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС ЗА УМНИ ИСТОРИЧЕСКИ СЕЛИЩА"
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО,

 

На 29.07.2019 г. от 12,00 часа в залата на НЧ "Възраждане-1912" се организира представяне на добрите практики в областта на социалните иновации в сферата на културното наследство, с които Община Болярово ще участва в проект „#EuSAVE -ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС ЗА УМНИ ИСТОРИЧЕСКИ СЕЛИЩА"

Проектът се финансира по програма „Европа на гражданите".

Срещата ще протече при следния дневен ред:

1. Представяне на обобщени данни от проведена анкета сред жителите на Община Болярово за определяне на добри практики.

2. Дискусия. 


Разчитаме на Вашето присъствие и активна позиция, за да намерим заедно успешните решения. 


 


 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 


 


 

 


 

  

 


 

***

 

 

***<Важно>*** 

*****