Начало » ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 


Публикувано на 29.11.2023 г.

 

Публикувано на 15.11.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Болярово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027 г. и мотивите за неговото приемане

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 15.11.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС Болярово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска адменестрация за мандат 2023 - 2027 г.

Общински съвет Болярово приема предложения и становища относно проекта на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Болярово, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация на e-mail: [email protected] или в деловодството на Общински съвет - Болярово на адрес: гр. Болярово,  ул. „Димитър Благоев" № 7.

Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет - Болярово мандат 2023 - 2027 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за община Болярово.

 


 

 

 

Публикувано на 02.03.2023 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО


 

 

Публикувано на 24.02.2023г.

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво в община Болярово, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

 

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Болярово изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от 25.02.2023г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви за обсъждане проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в община Болярово, както и всички приложени документи към тях. Мнения, становища и предложения от заинтересованите лица могат да бъдат направени в писмен вид в Общинска администрация Болярово на адрес - гр. Болярово, ул. Димитър Благоев №7 в срок до 26.03.2023 г. включително.Телефон за контакт 04741/6154. 

 

 

 

Публикувано на 20.02.2023г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ И АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОЛЯРОВО

 

 

 

Публикувано на 07.11.2022 г.

 

 

 

Публикувано на 15.04.2022 г.

 

 

 Публикувано на 10.11.2021 г.

 


 

Публикувано на 01.10.2021 г.

На основание чл. 6д, ал. 2 и 3 от Закона за защита при бедствия, се предоставя 30-дневен срок на заинтересованите граждани и организации, считано от 01.10.2021 г. за предложения и становища по Проект на програма за намаляване риска от бедствия в община Болярово 2021-2025 г. Предложенията, могат да бъдат депозирани в информационния център на община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected].


Публикувано за обществени консултации на 17.11.2020 г. със срок за становища до 17.12.2020 г. Становища се приемат на адреса на Община Болярово ул. Димитър Благоев №7, град Болярово, електронна поща: [email protected].

В указания срок 17.12.2020 г. не са постъпили предложения и становища от граждани и организации по предложения проект. 

Публикувана на 27.02.2020 г.

Община Болярово отправя покана към заинтересованите граждани и организации в 30-дневен срок от публикуването на Проект на наредба № 25 ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО да изразят своите становища и предложения. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected].

Публикувана на 05.11.2019 г.
Община Болярово отправя покана към заинтересованите граждани и организации в 30-дневен срок от публикуването на Проект на краткосрочна програма за енергийна ефективност на Община Болярово за периода 2020-2022 г. да изразят своите становища и предложения. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected].

    Съобщение

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считано от 06.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС Болярово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019 - 2023 г. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет - Болярово мандат 2019 - 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за гр. Болярово.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет Болярово - гр. Болярово, ул. "Димитър Благоев" № 7 или на електронен адрес: [email protected].


  Публикувано на 05.11.2019 г.


Публикуван проект на Наредба 11 за обществени консултации на 09.08.2019 г. със срок за становища съгласно ЗНА до 09.09.2019 г. Становища се приемат на адреса на Община Болярово ул. Димитър Благоев №7, град Болярово, електронна поща: [email protected].


Публикуван за обществени консултации проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 24.01.2019 г. със срок за становища до 24.02.2019 г. Становища се приемат на адреса на Община Болярово ул. Димитър Благоев №7, град Болярово, електронна поща: [email protected].

СЪОБЩЕНИЕ

На заинтересованите лица, се предоставя 30-дневен срок, считано от 07.12.2018 г. за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци и на територията на община Болярово.

Предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Болярово на адрес гр. Болярово, ул. "димитър Благоев" № 7 или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected].


СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 06.11.2018 г. за предложения и становища по настоящия проект.

Предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Болярово на адрес гр. Болярово, ул. "Димитър Благоев" № 7 или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected] 


Публикувано за обществени консултации на 05.11.2018 г. със срок за становища до 05.12.2018 г. Становища се приемат на адреса на Община Болярово ул. Димитър Благоев №7, град Болярово, електронна поща: [email protected].

В указания срок не са постъпили становища и предложения от граждани и организации.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 18.10.2018 г. за предложения и становища по настоящия проект на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Болярово.

Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected].

В указания срок не са постъпили становища и предложения от граждани и организации.  


СЪОБЩЕНИЕ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 12.10.2018 г. за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

 Дата на откриване 12.10.2018 г. 
 Целева група:  Всички заинтересовани
 Сфера на действие  Болярово
 Дата на приключване  12.11.2018 г.


На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 12.10.2018 г. за предложения и становища по настоящия проект на Наредба № 7.
Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected] 

В указания срок не са постъпили предложения и становища от граждани и организации. 

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 25.05.2018 г. за предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Наредба № 7.

Предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Болярово на адрес гр. Болярово, ул. "Димитър Благоев" № 7 или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected] Проект на нова Наредба №24. 
В установения срок не са постъпили становища и предложения от граждани и организации.  

ПУБЛИКУВАН НА 15.05.2017 Г. ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО (2017 - 2018). Становища и предложения се приемат до 15.06.2017 г. в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected].  

В рамките на указания срок не са постъпили предложения и становище от граждани и организации. 


Публикуван на 12.12.2016г. 

Проект за приемане на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, смитано от датата на публикация, община Болярово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за приемане на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово

на адрес:

гр. Болярово, ул. „Д. Благоев" № 7

лично: в Информационен център - гр. Болярово

Мотиви към Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово

1.Причини, налагащи приемането на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово:

В сила от 01.08.2016г. е Закона за предучилищното и училищно образование, който определя единна държавна политика за осигуряването на предучилищно и училищно образование.

В съответствие с чл.25, ал. (2) и чл.56 от горе посочения закон, предучилищното образование се осъществява от детските градини на територията на община Болярово, а задължителното предучилищно образование и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това.

Във връзка с изискванията на чл. 59, ал. (2) от Закона за предучилищното и училищно образование, условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини се определят с наредба на общински съвет.

2. Цели, които се поставят с приемането на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово:

Целта на наредбата е да се осигури равен достъп на децата от предучилищна възраст за постъпването им в образователните институции на територията на община Болярово.

3. Финансови други средства необходими за приемането на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово:

За приемането и прилагането на наредбата финансирането ще се извършва съгласно единните разходни стандарти и  допълнителни финансови средства от бюджета на община Болярово.

4. Очаквани резултати от приемането на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово:

Очакван пълен обхват на децата подлежащи на задължително предучилищно образование.

Намаляване движението на децата от една учебна институция в друга.

Оптимизиране на работата в учебните институции.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

Приложения: Проект

В указания срок не са постъпили предложения и становища от граждани и организации. 


Публикувано на 21.10.2016 г.
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикация, за предложения и становища по настоящите проекти за Правилник за дейността и Стратегия за развитие на СУ "Д-р П. Берон". Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

В указания срок не са постъпили предложения и становища.


Публикувано на 12.01.2015 г.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, считано от датата на публикуване, община Болярово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 7.
Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

В законоустановения срок не са постъпили предложения от граждани и организации. 


Публикувано на 16.11.2015 г.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, считано от датата на публикуване, община Болярово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 7.
Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

В указания срок не са постъпили предложения и становища от граждани и организации. 


Публикувано на 12.01.2015 г. 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикация, за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение Наредба № 11. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

В указания срок не са постъпили предложения и становища от граждани и организации.


Публикувано на 04.07.2014 г.
Община Болярово отправя покана към всички граждани и организации да изразят становище по проекта за Общински план за развитие 2014-2020 г. в 30-дневен срок, считан от датата на публикация. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

Публикувано на 04.07.2014 г.
Община Болярово отправя покана към всички граждани и организации да изразят становище по проекта за Програма за управление на отпадъците 2014-2020 г. в 30-дневен срок, считан от датата на публикация. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

Публикувано на 04.07.2014 г.

Община Болярово отправя покана към всички граждани и организации да изразят становище по проекта за Програма за управление на околната среда 2014-2020 г. в 30-дневен срок, считан от датата на публикация. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

Публикувано на 22.04.2014 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикация, за предложения и становища по настоящия проект на изменение и допълнение Наредба № 7. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

В указания срок не са постъпили предложения и становища от граждани и организации.


Публикувано на 13.01.2014 г.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, считано от датата на публикуване, община Болярово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 7.
Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

В указания срок не са постъпили предложения и становища от граждани и организации.


Публикувано на 10.01.2014 г.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, считано от датата на публикуване, община Болярово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по Проект на наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години.
Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

В указания срок не са постъпили предложения и становища от граждани и организации. 


Публикувано на 20.12.2013 г.
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикация, за предложения и становища по настоящия проект за Наредба № 22. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

В указания срок не са постъпили предложения от граждани и организации.


Публикувано на 14.10.2013 г.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, считано от датата на публикуване, община Болярово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по Проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Болярово.
Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

В указания срок не са постъпили предложения и становища от граждани и организации.


Публикувано на 11.07.2012 г.
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикация, за предложения и становища по настоящия проект на изменение и допълнение Наредба № 1. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

В указания срок не са постъпили предложения и становища от граждани и организации.


Публикувано на 09.04.2012 г.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, считано от датата на публикуване, община Болярово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за НАРЕДБА № 6 за предоставяне на общински концесии в община Болярово.
Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

 

В указания срок не са постъпили предложения и становища от граждани и организации.