Начало » СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Публикавано на 20.05.2024 г.

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Ул."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №7

 

О Б Я В Я В А

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „БЮДЖЕТ"

I. Изисквания за длъжността:
Длъжността се заема по трудово правоотношение
Образование: Средно - икономическо
Професионален опит - в областта на счетоводството
II.Описание на длъжността:
Да разработва и контролира изпълнението на бюджета на общината. При нужда предлага актуализация. Разработва бюджетни прогнози на общината.
Да организира разработването, приемането и актуализацията на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация.
Да изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди.
Да оказва методическа помощ по разработването и изпълнението на бюджета на бюджетните дейности в общината.
Да участва в подготовката на отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите, в частта му за плана на стойностните и натуралните показатели.
Да приема, проверява и следи за своевременното представяне на отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
III. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността;
- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове;
- работа в екип;
-комуникационна компетентност
IV. Необходими документи за кандидатстване:
1.Заявление до кмета на Община Болярово.
2.Диплом за завършена степен на образование.
3.Свидетелство за съдимост.
4.Трудова книжка.
5.Професионална автобиография.
6.Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата.
V.Общи условия:
1.Община Болярово, гр. Болярово, обл. Ямбол
2.Работно време - 8 часа
3.Основна заплата - Съгласно нормативната уредба
Документи се подават в деловодството в "Центъра за административно обслужване" Община Болярово ул."Димитър Благоев"№7
Телефон за контакт във връзка с документите 04741/69-21 - Жана Милева - спец."ЧР"


ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО


 

Публикувано на 10.05.2024 г.ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Болярово
На основание чл.10 а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл.13 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „Главен вътрешен одитор" по служебно правоотношение

 

1. Минимални изисквания за длъжността:
Степен на образование: висше /бакалавър/
Професионална квалификация - 2 години, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Начален ранг за заемане на длъжността - IV младши, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

2. Информация за длъжността:
Осъществява вътрешен одит по ЗВОПС на всички структури , програми, дейности и процеси в общината( в т.ч. на разпоредители с бюджет от всички нива)включително финансираните със средства от Европейския съюз
Проверява и оценява съответствието на дейността със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите, надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация и създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти.
Отговаря и пряко участва в одитната дейност в Община Болярово чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти.
Идентифицира и оценява рисковете по одитираните дейности и процеси, оценява адекватността на системите за финансово управление и контрол, изразява независимо и обективно мнение за ефективността на контролните механизми на одитираната дейност, попълва документи, изготвя одитен доклад, окомплектова го с доказателства към направените констатации, изводи и препоръки и го представят на ръководителя за проверка и одобрение.

3.Специфични изисквания за заемане на длъжността предвидени в специални нормативни актове:
- да притежават сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор" , издаден от министъра на финансите .

4.Допълнителни изисквания служещи за прецизен подбор за заемане на длъжността:
Съгласно длъжностната характеристика;
Област на висшето образование - икономически, технически, социални, стопански и правни науки
Добро познаване на международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и законодателството в областта на финансовото управление и контроли вътрешния одит в публичния сектор
Да притежава личностни качества, и умения за работа в екип;

5. Начин на провеждане на конкурса /всички изброени/:
- решаване на тест;
- интервю
6. Минималният размер на основната заплата за длъжността, определен за степен 1 на длъжностното ниво е 933,00, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
При определяне на индивидуалния размер на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заемана та длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията, професионалния опит на кандидата, действащите нормативни актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила за работната заплата в Община Болярово.

7. Необходими документи
Кандидатите трябва да подадат следните документи:
1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец
2. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема длъжността /чл.17 ал.2 т.1 от НПКДС/;
3. Декларация, че кандидатът не би се озовал в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен вкл.;
4. Копие от документа за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
5. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
6. Автобиография СV формат
7. Свидетелство за съдимост;
8. Медицинско свидетелство;
9. Копие от документа за самоличност;
10. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността /удостоверение за компютърна грамотност или за квалификация/

Документите се подават лично от кандидатите или упълномощено от тях лице в деловодството на Община Болярово на ул. „Д.Благоев" № 7 всеки работен ден от 8.00 ч. до 17,00 ч.
На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
Списъците и други съобщения за конкурса да се поставят на Информационното табло на сградата на Община Болярово, ул. „Д.Благоев" № 7.
ХР.ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

 

 


 

Публикувано на 21.02.2024 г.ОБЯВЛЕНИЕ

Община Болярово

На основание чл.10 а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл.13 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „Главен вътрешен одитор" по служебно правоотношение

 

1. Минимални изисквания за длъжността:
Степен на образование: висше /бакалавър/
Професионална квалификация - 2 години, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Начален ранг за заемане на длъжността - IV младши, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

2. Информация за длъжността:
Осъществява вътрешен одит по ЗВОПС на всички структури , програми, дейности и процеси в общината( в т.ч. на разпоредители с бюджет от всички нива)включително финансираните със средства от Европейския съюз
Проверява и оценява съответствието на дейността със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите, надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация и създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти.
Отговаря и пряко участва в одитната дейност в Община Болярово чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти.
Идентифицира и оценява рисковете по одитираните дейности и процеси, оценява адекватността на системите за финансово управление и контрол, изразява независимо и обективно мнение за ефективността на контролните механизми на одитираната дейност, попълва документи, изготвя одитен доклад, окомплектова го с доказателства към направените констатации, изводи и препоръки и го представят на ръководителя за проверка и одобрение.

3.Специфични изисквания за заемане на длъжността предвидени в специални нормативни актове:
- да притежават сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор" , издаден от министъра на финансите .

4.Допълнителни изисквания служещи за прецизен подбор за заемане на длъжността:
Съгласно длъжностната характеристика;
Област на висшето образование - икономически, технически, социални, стопански и правни науки
Добро познаване на международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и законодателството в областта на финансовото управление и контроли вътрешния одит в публичния сектор
Да притежава личностни качества, и умения за работа в екип;

5. Начин на провеждане на конкурса /всички изброени/:
- решаване на тест;
- интервю
6. Минималният размер на основната заплата за длъжността, определен за степен 1 на длъжностното ниво е 933,00, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
При определяне на индивидуалния размер на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заемана та длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията, професионалния опит на кандидата, действащите нормативни актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила за работната заплата в Община Болярово.

7. Необходими документи
Кандидатите трябва да подадат следните документи:
1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец
2. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема длъжността /чл.17 ал.2 т.1 от НПКДС/;
3. Декларация, че кандидатът не би се озовал в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен вкл.;
4. Копие от документа за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
5. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
6. Автобиография СV формат
7. Свидетелство за съдимост;
8. Медицинско свидетелство;
9. Копие от документа за самоличност;
10. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността /удостоверение за компютърна грамотност или за квалификация/

Документите се подават лично от кандидатите или упълномощено от тях лице в срок от 14 дни , считано от датата на публикуване на обявлението в деловодството на Община Болярово на ул. „Д.Благоев" № 7 всеки работен ден от 8.00 ч. до 17,00 ч.
На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
Списъците и други съобщения за конкурса да се поставят на Информационното табло на сградата на Община Болярово, ул. „Д.Благоев" № 7.

ХР.ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

 

 

 


 

Публикувано на 06.02.2024 г.

 

 


Публикувано на 24.01.2024 г.

 

 


 

Публикувано на 01.08.2023г. 

 

Община Болярово обявява подбор на персонал за длъжността "Специалист ТСУ" - едно работно място.

 Публикувано на 30.03.2023 г.

 

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
гр. Болярово, обл.Ямбол, ул. "Димитър Благоев" № 7
тел. 04741/69-21; факс 04741/24-30

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-5- 223/30.03.2023 год.

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.90, ал.1 и 2 от Кодекса на труда

 

О Б Я В Я В А М :

Конкурс за длъжността: УПРАВИТЕЛ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ И ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ - с. МАМАРЧЕВО, ОБЩИНА БОЛЯРОВО по трудово правоотношение
Място на работа: ЦНСТ - с. Мамарчево
Характер на работата: Ръководител на институция за социални услуги
Организира, ръководи и контролира цялостната работа в заведенията - ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция и ЦНСТ за пълнолетни лица с физически увреждания.
Сключва договорите с потребителите, желаещи да ползват социалната услуга.
Представлява ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция и ЦНСТ за пълнолетни лица с физически увреждания при установяване на връзки и контакти.
Да притежава умения за работа в екип и да има нагласа да работи с хора с увреждания.

Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността;
- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове;
- управленска компетентност;
- комуникационна компетентност;
- компютърна грамотност;

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
Образование Висше, Магистър / бакалавър/, специалност „Социални дейности", психология ; / средно - икономическо/
- Професионален опит - минимум 3 години в сферата на социалните услуги
- Компютърна грамотност
- Да не е осъждан
Необходими документи:
- Заявление за участие
- Копие от документ за самоличност
- Автобиография
- Мотивационно писмо

- Документи за удостоверяване на придобит професионален опит
- Документ за придобита компютърна грамотност
- Свидетелство за съдимост
Начин на провеждане на конкурса в два етапа
- Първи етап :Допускане на кандидатите до участие в конкурса по представените документи
- Втори етап - Събеседване
- Разглеждането на представените от кандидатите документи и събеседването се провежда в сградата на община Болярово от конкурсна комисия, назначена от кмета на общината.
Краен срок за подаване на документи :
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват трите имена на кандидата, неговия адрес, телефонен номер за връзка, електронна поща, която се представя в Центъра за административно обслужване намиращ се в сградата на общинска администрация Болярово, на адрес: гр. Болярово, ул."Димитър Благоев" №7 или се изпраща по пощата или чрез куриер.

Срок за подаване на документите от 03.04.2023 г. до 03.05.2023 г.

Телефон за справки - 04741/6921 - Жана Милева
Краен срок за подаване на документи: 03.05.2023г. до 17,00часа
Общодостъпно място, на което се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с конкурса - интернет страницата www.bolyarovo.bg
Място, където кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика е интернет страницатa www.bolyarovo.bg

 

ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

 

 


Публикувано на 04.01.2022 г.

 

 

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Ул."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №7

 

О Б Я В Я В А

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР"


I. Изисквания за длъжността:
Образование: висше - бакалавър
Специалност: икономика
Вид правоотношение: трудово

II. Необходими документи за кандидатстване:
1.Молба до кмета на Община Болярово.
2.Диплом за завършена степен на образование.
3.Свидетелство за съдимост.
4.Трудова книжка.
5.Професионална автобиография.
6.Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата.

III.Месторабота:
1.Община Болярово, гр. Болярово, обл. Ямбол, ул."Димитър Благоев"№7
2.Пълно работно време - 8 часа, от 8,00ч. до 17,00ч.
3.Основна заплата - 1020 лв.

Документи се подават в срок от 05.01.2022 г. до 31.01.2022 г. в деловодството на Община Болярово ул."Димитър Благоев"№7
Телефон за контакт във връзка с документите 04741/69-21 - Жана Милева - спец."ЧР"

 


ХРИСТО ХРИСТОВ
Кмет на Община Болярово

 

 

 

Публикувано на 07.12.2021 г.

 

 

 

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Ул."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №7

 

О Б Я В Я В А

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СПЕЦИАЛИСТ ТСУ"


I. Изисквания за длъжността:
Образование: Висше, полувисше, средно
Специалност: „Строителство на сгради и съоръжения"
Професионален опит - 4 години

II. Необходими документи за кандидатстване:
1.Молба до кмета на Община Болярово.
2.Диплом за завършена степен на образование.
3.Свидетелство за съдимост.
4.Трудова книжка.
5.Професионална автобиография.
6.Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата.

III.Месторабота:
1.Община Болярово, гр. Болярово, обл. Ямбол, ул."Димитър Благоев"№7
2.Пълно работно време - 8 часа, от 8,00ч. до 17,00ч.
3.Основна заплата - 1100лв.

Документи се подават в срок от 08.12.2021 г. до 31.01.2022 г. в деловодството на Община Болярово ул."Димитър Благоев"№7
Телефон за контакт във връзка с документите 04741/69-21 - Жана Милева - спец."ЧР"

 

 

ХРИСТО ХРИСТОВ
Кмет на Община Болярово

 

 


 

 Публикувано на 05.11.2021 г.

 

 

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Ул."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №7

 

О Б Я В Я В А

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СПЕЦИАЛИСТ ТСУ"

 


I. Изисквания за длъжността:
Образование: Висше, полувисше, средно
Специалност: „Строителство на сгради и съоръжения"
Професионален опит - 4 години

II. Необходими документи за кандидатстване:
1.Молба до кмета на Община Болярово.
2.Диплом за завършена степен на образование.
3.Свидетелство за съдимост.
4.Трудова книжка.
5.Професионална автобиография.
6.Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата.

 

III.Месторабота:
1.Община Болярово, гр. Болярово, обл. Ямбол, ул."Димитър Благоев"№7
2.Пълно работно време - 8 часа, от 8,00ч. до 17,00ч.
3.Основна заплата - съгласно нормативната уредба за длъжността.

Документи се подават в срок от 05.11.2021г. до 30.11.2021г. в деловодството на Община Болярово ул."Димитър Благоев"№7
Телефон за контакт във връзка с документите 04741/69-21 - Жана Милева - спец."ЧР"

 

 

 

ХРИСТО ХРИСТОВ
Кмет на Община Болярово

 

 


 

 Публикувано на 05.11.2021 г.

 

 

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Ул."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №7

 

О Б Я В Я В А

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР НА АВТОМОБИЛ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ"

I. Изисквания за длъжността:
Образование: Средно
Специални изисквания - шофьорска книжка - категория „С"
Професионална компетентност

II. Необходими документи за кандидатстване:
1.Заявление до кмета на Община Болярово.
2.Диплом за завършена степен на образование.
3.Свидетелство за съдимост.
4.Трудова книжка.
5.Професионална автобиография.
6.Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата.

III. Месторабота:
1.Община Болярово, гр.Болярово, обл.Ямбол
2. Пълно работно време - 8 часа
3.Основна заплата - съгласно нормативната уредба за длъжността.

Документи се подават в срок от 05.11.2021г. до 30.11.2021г. в деловодството на Община Болярово ул."Димитър Благоев"№7
Телефон за контакт във връзка с документите 04741/69-21 - Жана Милева - спец."ЧР"

 

 

 

ХРИСТО ХРИСТОВ
        Кмет на Община Болярово

 

 


Публикувано на 07.10.2021 г.

 

 ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Ул."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №7

 

О Б Я В Я В А

 

Конкурс за длъжността" Финансов контрольор" при общинска администрация на Община  Болярово

 

На основание Чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ял.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-5- 605/05.10.2021 г. община Болярово, обявява

конкурс за длъжността :

"Финансов контрольор" по служебно правоотношение

1. Минимални изисквания за длъжността:
Образование: висше - бакалавър - икономика
Начален ранг за заемане на длъжността - IV младши

2.Специфични изисквания за заемане на длъжността:
-длъжността се заема по служебно правоотношение. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.7 ал.1 от Закона за държавния служител.
- образование - висше икономическо

3.Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността;
- професионален административен опит
- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове;
- работа в екип;
-комуникационна компетентност
- компютърна грамотност;

4. Начин на провеждане на конкурса /всички изброени/:
- I етап решаване на тест;
- II етап - интервю с успешно издържалите - I етап кандидати

5. Кратко описание на длъжността:
-Организира и провежда предварителен контрол на бюджетните и извънбюджетните средства на общината.
- организира и провежда вътрешно-ведомствения контрол за разходването на бюджетните ресурси и стопанисването на материалните активи от общинската администрация, звената и структурите в бюджетните дейности.
- контролира разходването на финансовите ресурси и опазването на материалните активи на общината при първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

6.Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса по образец - Приложение №3, съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители;
- декларация от лицето за неговото гражданство, че е пълнолетно, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответен ред от правото да заеме определена длъжност.
-декларация, че кандидатът не би се озовал в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен вкл.;
-копие от документа за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
-копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит / трудова или служебна книжка/
-автобиография;
-свидетелство за съдимост;
- медицинско свидетелство;
-документ за самоличност ( само за идентификация при подаване на заявлението и при провеждане на конкурса)

Кандидатите следва да представят ясни и четливи копия на изискуемите документи към заявлението си за длъжността, заверени с гриф „Вярно с оригинала" и подпис.

7.Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството в „Центъра за административно обслужване" в сградата на Община Болярово на ул. "Д. Благоев" № 7 всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Срок за подаване на документите от деня следващ датата на публикуване, при краен срок за подаване на документи - до 17.00 часа на 21.10.2021г.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса:
Интернет страницата на община Болярово www.bolyarovo.bg и таблото за обяви пред административната сграда на Община Болярово

За допълнителна информация: телефон 04741/6921 Жана Милева
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Община Болярово

 

 

  ХРИСТО ХРИСТОВ

 Кмет на Община Болярово

 

 


 

 Публикувано на 25.08.2021 г.

 

 

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Ул."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №7

 

О Б Я В Я В А

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА"СЕКРЕТАР МКБППМН"

 

I. Изисквания за длъжността:
Длъжността се заема по трудово правоотношение
Образование: бакалавър / магистър
Специалност - педагогика, социална педагогика, педагогика на девиантното поведение, психология, право, социология и други с педагогическа правоспособност

II.Описание на длъжността:
1.Привежда в изпълнение Закона за БППМН, осъществява дейност по предотвратяване и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за нормалното им развитие и възпитание.
2.Организира и координира цялостната дейност на МКБППМН.
3.Отговаря за организирането на социално-превантивната и възпитателна дейност на територията на Общината.

III.Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността;
- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове;
- работа в екип;
-комуникационна компетентност

IV. Необходими документи за кандидатстване:
1.Заявление до кмета на Община Болярово.
2.Диплом за завършена степен на образование.
3.Свидетелство за съдимост.
4.Трудова книжка.
5.Професионална автобиография.
6.Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата.

V.Общи условия:
1.Община Болярово, гр.Болярово, обл.Ямбол
2.Работно време - 8 часа
3.Основна заплата - Съгласно нормативната уредба
Документи се подават в срок от 26.08.2021г. до 15.09.2021г. в деловодството в "Центъра за административно обслужване" Община Болярово ул."Димитър Благоев"№7
Телефон за контакт във връзка с документите 04741/69-21 - Жана Милева - спец."ЧР"

 

 

ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

 

 

 


Публикувано на 25.08.2021 г.

 

   ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Ул."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №7
 О Б Я В Я В А

 

 Конкурс за длъжността" Финансов контрольор" при общинска администрация на Община Болярово

 

На основание Чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ял.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-5- 516/23.08.2021 г. община Болярово, обявява

конкурс за длъжността :

"Финансов контрольор" по служебно правоотношение

1. Минимални изисквания за длъжността:
Образование: висше - магистър - икономика
Начален ранг за заемане на длъжността - IV младши
Професионален опит - 2 години

2.Специфични изисквания за заемане на длъжността:
-длъжността се заема по служебно правоотношение. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.7 ал.1 от Закона за държавния служител.
- образование - висше икономическо
- стаж в областта на счетоводството, финансите, вътрешния и външния одит в организации на бюджетна издръжка - 2 години

3.Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността;
- професионален административен опит
- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове;
- работа в екип;
-комуникационна компетентност
- компютърна грамотност;

4. Начин на провеждане на конкурса /всички изброени/:
- I етап решаване на тест;
- II етап - интервю с успешно издържалите - I етап кандидати

5. Кратко описание на длъжността:
-Организира и провежда предварителен контрол на бюджетните и извънбюджетните средства на общината.
- организира и провежда вътрешно-ведомствения контрол за разходването на бюджетните ресурси и стопанисването на материалните активи от общинската администрация, звената и структурите в бюджетните дейности.
- контролира разходването на финансовите ресурси и опазването на материалните активи на общината при първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

6.Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса по образец - Приложение №3, съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители;
- декларация от лицето за неговото гражданство, че е пълнолетно, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответен ред от правото да заеме определена длъжност.
-декларация, че кандидатът не би се озовал в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен вкл.;
-копие от документа за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
-копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит / трудова или служебна книжка/
-автобиография;
-свидетелство за съдимост;
- медицинско свидетелство;
-документ за самоличност ( само за идентификация при подаване на заявлението и при провеждане на конкурса)

Кандидатите следва да представят ясни и четливи копия на изискуемите документи към заявлението си за длъжността, заверени с гриф „Вярно с оригинала" и подпис.

7.Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството в „Центъра за административно обслужване" в сградата на Община Болярово на ул. "Д. Благоев" № 7 всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Срок за подаване на документите от деня следващ датата на публикуване, при краен срок за подаване на документи - до 17.00 часа на 07.09.2021г.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса:
Интернет страницата на община Болярово www.bolyarovo.bg и таблото за обяви пред административната сграда на Община Болярово

За допълнителна информация: телефон 04741/6921 Жана Милева
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Община Болярово

 

 ХРИСТО ХРИСТОВ
 Кмет на Община Болярово

 

 


 

Публикувано на 24.08.2021 г.
ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Ул."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №7

 

О Б Я В Я В А

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР НА АВТОМОБИЛ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ"

I. Изисквания за длъжността:
Образование: Средно
Специални изисквания - шофьорска книжка - категория „С"
Професионална компетентност

II. Необходими документи за кандидатстване:
1.Заявление до кмета на Община Болярово.
2.Диплом за завършена степен на образование.
3.Свидетелство за съдимост.
4.Трудова книжка.
5.Професионална автобиография.
6.Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата.

III. Месторабота:
1.Община Болярово, гр.Болярово, обл.Ямбол
2. Пълно работно време - 8 часа
3.Основна заплата - съгласно нормативната уредба за длъжността.

Документи се подават в срок до 30.09.2021г. в деловодството на Община Болярово ул."Димитър Благоев"№7
Телефон за контакт във връзка с документите 04741/69-21 - Жана Милева - спец."ЧР"

 

 

ХРИСТО ХРИСТОВ
Кмет на Община Болярово 

 

 

 


Публикувано на 23.07.2021 г.
ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Ул."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №7

 

О Б Я В Я В А

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СПЕЦИАЛИСТ ТСУ"

I. Изисквания за длъжността:
Образование: Висше, полувисше, средно
Специалност: „Строителство на сгради и съоръжения"
Професионален опит - 4 години

II. Необходими документи за кандидатстване:
1.Молба до кмета на Община Болярово.
2.Диплом за завършена степен на образование.
3.Свидетелство за съдимост.
4.Трудова книжка.
5.Професионална автобиография.
6.Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата.

III.Месторабота:
1.Община Болярово, гр. Болярово, обл. Ямбол, ул."Димитър Благоев"№7
2.Пълно работно време - 8 часа, от 8,00ч. до 17,00ч.
3.Основна заплата - съгласно нормативната уредба за длъжността.

Документи се подават в срок от 01.08.2021г. до 30.09.2021г. в деловодството на Община Болярово ул."Димитър Благоев"№7
Телефон за контакт във връзка с документите 04741/69-21 - Жана Милева - спец."ЧР"

ХРИСТО ХРИСТОВ

Кмет на Община Болярово

Публикувано на 23.07.2021 г. 
ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Ул."ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №7

 

О Б Я В Я В А

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР НА АВТОМОБИЛ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ"

I. Изисквания за длъжността:
Образование: Средно
Специални изисквания - шофьорска книжка - категория „С"
Професионална компетентност

II. Необходими документи за кандидатстване:
1.Заявление до кмета на Община Болярово.
2.Диплом за завършена степен на образование.
3.Свидетелство за съдимост.
4.Трудова книжка.
5.Професионална автобиография.
6.Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата.

III. Месторабота:
1.Община Болярово, гр.Болярово, обл.Ямбол
2. Пълно работно време - 8 часа
3.Основна заплата - съгласно нормативната уредба за длъжността.

Документи се подават в срок от 01.08.2021г. до 31.08.2021г. в деловодството на Община Болярово ул."Димитър Благоев"№7
Телефон за контакт във връзка с документите 04741/69-21 - Жана Милева - спец."ЧР"

 

ХРИСТО ХРИСТОВ
Кмет на Община Болярово