Начало » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » Архив на обществени поръчки
Архив на обществени поръчки
*** 
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА №02/14.02.2017 г. 
наименование: „Доставка на спортни, учебни и други пособия, помагала, материали и консумативи за нуждите на проект „Заедно да учим и творим" BG05M2OP001-3.002-0063, бенефициент:  Общинско училищно настоятелство на училищата и ЦДГ в община Болярово, област Ямболска 

***
Публична покана №01/ 15.11.2016 г.
наименование: Организиране и провеждане на събития и кетъринг по проект "Заедно да учим и творим" BG05M2OP001-3.002-0063, бенефициент: Общинско училищно настоятелство на училищата и ЦДГ в община Болярово.
Публично съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за Осъществяване на мерки за публичност на проект "Заедно да учим и творим" BG05M2OP001-3.002-0063, бенефициент: Общинско училищно настоятелство на училищата и ЦДГ в община Болярово.
краен срок за подаване на ценови предложения 08.11.2016 г.
***   
Публично съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за Изготвяне на проучване и документи за формиране на политики и "училище за родители" в СУ "Д-р Петър Берон", гр. Болярово и ОУ "Стефан Караджа", с. Стефан Караджово по проект "Заедно да учим и творим" BG05M2OP001-3.002-0063, бенефициент: Общинско училищно настоятелство на училищата и ЦДГ в община Болярово.
краен срок за подаване на ценови предложения 04.11.2016 г. 
***
Открита процедура по реда на чл.14, ал. 3 от ЗОП с предмет "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Воден, Община Болярово"
***
Обществена поръчка по реда на чл. 3, ал. 1 от ЗОП с предмет „Неотложни ремонтни дейности и възстановяване на покривната конструкция на църковен храм „Св. Иван Рилски", парцел 1-125, кв. 11, по плана на село Ситово, Община Болярово, Област Ямболска - ПОДОБЕКТ 1" и „Неотложни ремонтни дейности и възстановяване на покривната конструкция на читалище в ПИ III-253, кв. 42, по плана на с. Странджа, Община Болярово, Област Ямболска - ПОДОБЕКТ 2"
 
***
Обществена поръчка по реда на чл.14, ал. 3 от ЗОП с предмет "Ремонт на общински сгради, тротоари, настилки, водостоци и мостове в Община Болярово"
***  
Обществена поръчка по реда на Глава VIII "а" от ЗОП с предмет "Изготвяне технологични планове за първоночално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Болярово в землищата на селата Странджа, Воден и Шарково"
***
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет "Периодична доставка на газьол за отопление за обекти на територията на община Болярово и горива за зареждане на МПС-та собственост на Община Болярово за срок от 3 /три/ години"
  
                                                                
                                                                         *** 
Обществена поръчка по реда на чл. 3, ал. 1 от ЗОП с предмет "Инженеринг (проектиране и строителство) на пътища в с. Крайново и с. Странджа, Община Болярово"
                                                                            ***
Обществена поръчка чрез открита процедура па реда на чл. 3, ал. 1 от ЗОП с предмет "Избор на изпълнител за извършване строително-ремонтни дейности за обект "Реконструкция на път JAM-1028/IV-79021 от разклон II-79-Попово-Дъбово-Стефан Караджово/ от км.2+800 до км.16+600""

                                                                   
                                                                               ***
Публична покана по реда на Глава VIII "а" от ЗОП с предмет "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на пемонти на пътища в с. Крайново и в с. Странджа, Община Болярово"

***
Публична покана по реда на Глава VIII "а" от ЗОП с предмет "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване строително - ремонтни дейности за извършване на "Реконструкция на път JAM-1028/IV-79021 от разклон II-79-Попово-Дъбово-Стефан Караджово/ от км.2+800 до км.16+600""

**
Публична поканапо реда на Глава VIII "а" от ЗОП с предмет "Упражняване на строителен надзор при преасфалтиране на улици в град Болярово след извършен ремонт на водопроводна мреж
***
Обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.3, ал. 1 от ЗОП с предмет:Преасфалтиране на улици в град Болярово след извършен ремонт на водопроводна мрежа, финансирано по публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите"

***
Публична покана по реда на Глава VIII "а" от ЗОП, съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 с предмет "Упражняване на строителен надзор при реализиране на строителни и монтажни работи по преустройство и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда бивша детска градина, находяща се в село Мамарчево в Център за настаняване от семеен тип"
***
Публична покана по реда на Глава VIII "а" от ЗОП, съгласно чл. 14, ал.4, т.2 с предмет "Избор на изпълнител за осигуряване на консултантски услуги за изготвяне на тръжни документации и избор на консултант за управление на проекта". Обществената поръчка е обособена в две самостоятелни позиции: Обособена позиция №1 "Осигуряване на консултантски услуги за изготвяне на тръжни документации"; Обособена позиция 2 "Осигуряване на консултант за управление на проекта".
*** 
Обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 3, ал. 1 от ЗОП с предмет "Строителни и монтажни работи по преустройство и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда бивша детска градина, находяща се в село Мамарчево в Център за настаняване от семеен тип на лица - целева група възрастни хора с деменция и Център за настаняване от семеен тип на лица - целева група възрастни хора"
***
Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет "Вътрешни ремонтни дейности на ЦДГ "Детски рай", с. Шарково, Община Болярово" по проект "Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно"
***
Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет "Логистична услуга по организиране на обучения и семинари" по проект "Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно"
***
Публична покана по реда на Глава VIII "а" от ЗОП, съгласно чл.14, ал. 4, т.2 с предмет "Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища през 2014 година в Община Болярово"
***
Публична покана по реда на Глава VIII "а" от ЗОП, съгласно чл.14,ал.4,т.2 с предмет "Доставка на специализирана техника по две обособени позиции" по проект "Язовир "Малко Шарково" - Туристът в рая на птиците"
***
Публична покана по реда на Глава VIII "а" от ЗОП, съгласно чл.14, ал.4, т.2 с предмет "Консултантски услуги по разработване, анализи и оценка на стратегически документи за развитие на Община Болярово" по проект "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Болярово"
***
Публична покана по реда на Глава VIII "а" от ЗОП, съгласно чл.14, ал.4, т.2 с предмет "Предоставяне на услуги за дейности, свързани с осигуряване на публичност" по проект "Ефективна координация и  партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Болярово" 
***
Публична покана по реда на Глава VIII "a" от ЗОП, съгласно чл.14, ал.4, т.2 с предмет "Информация и публичност. Информационна кампания за оповестяване на резултатите по проекта - представяне на разработената програма"
***
Публична покана по реза на Глава VIII "а" от ЗОП, съгласно чл.14, ал.4, т.2 с предмет "Разработване на билингвистична програма и програми за допълнителни занятия на децата от  етническите малцинства в детските градини за постъпване в първи клас" по проект "Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно"
***
Публична покана по реда на Глава VIII "а" от ЗОП, съгласно чл. 14, ал. 4, т.2 с предмет "Осигуряване на информираност и публичност по проект "Благоустрояване на централна градска част и прилежащите улици на град Болярово, община Болярово " по договор № 28/322/00850/27.11.2012г.
*** 
Публична покана по реда на Глава VIII "а" от ЗОП, съгласно чл.14, ал.4, т.2 с предмет "Упражняване на строителен надзор при реализиране на проект от община Болярово финансиран по ПРСР 2007-2013г. №28/322/00850 "Благоустрояване на централна градска част и прилежащите улици на гр. Болярово, община Болярово"
***
Публична покана по реда на Глава VIII "а" от ЗОП, съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 с предмет "Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително - ремонтни и строително - монтажни работи" по проект "Язовир "Малко Шарково" - Туристът в рая на птиците"
***
Публична покана по реда на Глава VIII "а" от ЗОП, съгласно чл. 14, ал. 4, т.2 с предмет "Доставка на съоръжения, оборудване и специализирана техника по четири обособени позиции" по проект "Язовир "Малко Шарково" - Туристът в рая на птиците"
***
Публична покана по реда на Глава VIII "а" от ЗОП, съгласно чл.14, ал.4, т.2 с предмет "Изпълнение на дейности по информация и публичност по проект "Язовир "Малко Шарково" - Туристът в рая на птиците""
***
Открита процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет "Строителни и монтажни работи по преустройство на съществуваща сграда в културно - информационен център за подрастващи, младежи и туристи"
***
Открита процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет "Строително-монтажни работи по изграждане на екопътека"
***
Публична покана по реда на Глава VIII "а" от ЗОП, съгласно чл.14, ал.4, т.2 с предмет "Предоставяне на консултантски услуги за разработване на проектно предложение по мярка 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г."
***
Публична покана по реда на Глава VIII "а" от ЗОП, съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 с предмет "Проучвателни и проектни работи за кандидатстване на Община Болярово по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г." по проект "Ремонт, реконструкция и възстановяване на сградите на културни домове в Община Болярово, както следва: Ремонт и реконструкция на сградата на народно читалище "Стефан Караджа - 1904" с. Стефан Караджово; Ремонт и реконструкция на сградата на народно читалище "Ана Маймункова - 1894" с. Воден; Ремонт и реконструкция на сградата на народно читалище "Възраждане - 1912" гр. Болярово; Преустройство и възстановяване на читалищен дом в град Болярово - втори етап"
***
Открита процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет "Благоустрояване на централна градска част и прилежащите улици на град Болярово, община Болярово, чрез извършване на строитено - монтажни работи и озеленяване"
***
Публична покана по реда на Глава VIII "а" от ЗОП, съгласно чл.14, ал.4, т.2 с предмет "Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване на Община Болярово и последващо изготвяне при одобрение на необходимите тръжни документации за избор на изпълнители на дейностите по проект "Ремонт, реконструкция и възстановяване на сградите на културни домове в Община Болярово, както следва: Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище "Стефан Караджа - 1904" с. Стефан Караджово; Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище "Ана Маймункова - 1894" с. Воден; Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище "Възраждане - 1912" гр. Болярово; Преустройство и възстановяване на читалищен дом в гр. Болярово - втори етап"

***
Участие в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки с предмет: Доставка на багер 
Публична покана по реда на глава VIII "а" от ЗОП, съгласно чл. 14, ал. 4, т.2 с предмет "Осигуряване на публичност по проект /Повишаване на квалификацията на служителите в община Болярово/"
***
Публична покана по реда на глава VІІІ "а" от ЗОП, съгласно чл.14,ал.4, т.2 от ЗОП с предмет "Предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението на проект и разработването на тръжни документи за необходими процедури по проект "Благоустрояване на централна градска част и прилежащите улици на гр. Болярово, община Болярово""
***
Публична покана по реда на глава VІІІ "а" от ЗОП, съгласно чл.14,ал.4, т.2 от ЗОП с предмет"Осигуряване на публичност по проект" с наименование "Взаимопомощ в общността" по Договор BG051PO001-5.1.04-0038-C001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР 2007 - 2013 г.
***
Доставка на оборудване и обзавеждане на Център за услуби в домашна среда за нуждите на проект "Взаимопомощ в общността" по Договор BG051PO001-5.1.04-0038-C001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР 2007 - 2013 г.
*** 

Избор на изпълнител за "Техническо и биологично укрепване на р. Поповска в регулацията на гр. Болярово" гр. Болярово, общ. Болярово, област Ямбол

Община Болярово стартира обществена поръчка с предмет на действие "Доставка на хранителни продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на социалните, учебни и детски заведения" за периода 2012-2015 г.

Обществената поръчка на сайта на АОП

***

Избор на изпълнител "Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ "Д-р П.Берон" , гр.Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност"

 

текстови документи

проект А Училищна сграда

проект B Пристройка

проект C Кухня

проект D Физкултурен салон 

***

Избор на изпълнител за строителен надзор по проект "Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ "Д-р П.Берон" , гр.Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност"

 

текстови документи

проект А Училищна сграда

проект B Пристройка

проект C Кухня

проект D Физкултурен салон

 

***

Публична покана за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за приготвяне и доставка на храна за учениците от ОУ "Стефан Караджа" село Стефан Караджово, община Болярово, област Ямбол

***

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет "Периодична доставка на въглища "донбаски" за обекти на територията на общена Болярово за срок от 3 /три/ години"