Икономика
Untitled 1

 

Водещи икономически отрасли в община Болярово са земеделският и животновъдният сектор. Политиката на общинската администрация е насочена към стабилизиране и разширяване обема на селскостопанското производство, чрез увеличаване размера на стопанисваните и обработвани площи и намаляване на пустеещите. Активно съдействаме пред областните и централни ръководства за успешно реализиране на преференциални мерки към нашия район за целенасочено въздействие върху земеделският отрасъл. Подготвят се и се реализират редица проекти по Програмата за развитие на селските райони, предимно за закупуване на нова техника главно от по-големите арендатори, изграждане на база за съхранение на земеделска продукция и изграждане на масиви с трайни насаждения, зеленчукови и естерично-маслени култури. За стимулиране на земеделското производство важна роля имат директните плащания на декар за обработвана земя и за изхранване и отглеждане на селскостопанските животни.
 
През 2020 г. в Община Болярово стремително се увеличи размерът на стопанисваната земя в района на общината. В края на 2020 г. от 329 хил. дка стопанисвана земя, обработваемата е 288 хил. дка, която се ползва за селскостопански производство от 271 регистрирани земеделски производители и собственици. Поради разпокъсаността на собствеността върху земята над 90 % от нея се стопанисва чрез арендуване от юридически и физически лица. Преобладават стопанствата на земеделски производители и дружествата с по-голям размер стопанисвана земя над 1000 дка. Не са малко и производителите - пенсионери, както и семействата на безработни, които не могат да си намерят алтернативна заетост. Делът на младите хора, заети в отрасъла, също се увеличава.
 
Произвеждат се главно зърнени култури върху 62% от стопанисваните площи; маслодаен слънчоглед-20 % , рапица ,техническа метла, кориандър и други технически култури -15%. Зеленчуци се произвеждат в малки частни стопанства. Делът на отглежданите трайни насаждения е 3,4 % от структурата на растениевъдното производство. Отглеждат се 2825 дка лозови насаждения в землището на гр.Болярово и село Стефан Караджово, а 680 дка от частни лица и малки площи са заети с орехови и бадемови насаждения.
Ново за земеделието на община Болярово са създадените масиви от лавандула на площ от 480 дка в землището на село Голямо Крушево, Мамарчево, Оман, Дъбово, Попово и град Болярово.
В село Воден се отглеждат 680 декара култивирани билки, състоящи се от 15 вида, като 11 от тях са многогодишни.
Животновъдното производство се осъществява предимно в 68 броя говедовъдни ферми с 6540 броя говеда,  в т.ч. 2904 крави, главно в Болярово и в селата: Ситово, Странджа, Попово, Воден, Малко Шарково, Ружица и Стефан Караджово.
 
В седем землища на общината, които са разположени в полупланинския район, се прилага пасищното отглеждане на едрия рогат добитък, чрез използване на електропастир. Тази технология се оказа много ефективна за географското разположение и релефа на община Болярово, а животновъдите произвеждат продукция с ниска себестойност.
Намалява броят на другите видове животни в общината. Отглеждат се: овце - 4674, кози 610, птици- 4920 броя и 204 броя коне отглеждани в 13 ферми. Пчеларството е един от приоритетните подотрасли от животновъдството в общината.
Регистрирани са общо 48 пчелари с 3440 пчелни семейства. На територията на общината има изграден един обект за отглеждане на калифорнийски червеи, 6 броя шаранови стопанства и един приют и един хотел за кучета.
Малък е делът на промишлените дейности в общината, съсредоточени в общинския център. Местното месопреработвателно предприятие „СТРАНДЖА" ООД гр.Болярово с годишен капацитет за месодобив от 7500 свине и 1500 едри преживни животни, произвежда качествена и конкурентноспособна продукция - колбаси, деликатеси, като прочутото странджанско дядо и др. за вътрешния пазар. В него работят 30 човека, при добри условия за работа и отдих.
 
Предприятието за производство на метли ЕТ „СИМОНА" гр.Болярово предлага работа на 20 постоянно заети и още 15 сезонни работници. В него се произвежда също конкурентноспособна продукция, от която в по-голямата си част е предназначена за износ.
В края на 2020 година заработи и кланица и предприятие за месодобив и месопрераотка в село Стефан Караджово.
Общественият транспорт е една от основните грижи и отговорности на общинската администрация. Транспортното обслужване на населението е по утвърдена транспортна схема. С изключение на селата Ружица, Вълчи извор, Горска Поляна, Странджа, Крайново, Деница и Оман, всички останали селища имат ежедневна връзка с общинския център и близките градове. Обслужват ни превозваческа фирма „ДИЧОНИ" ЕООД гр.Ямбол, с която Община Болярово има подписан договор за 5 години от месец август 2020 година, след проведена процедура за избор на превозвач. 
Търговията на територията на общината през 2020г. се осъществява от ПК «Напредък» Болярово и в обектите на ЕТ във всички населени места.
 
Само за 2020 г. на територията на общината са категоризирани 4 действащи туристически обекти, от които 1 заведение за хранене и развлечения и 3 за отдих - стаи за настаняване. Общият брой на местата за отдих-стаи за настаняване на територията на Община Болярово е 14 с общо 62 легла, а действащите заведения за хранене и развлечения е 21 броя.
Добра придобивка е утвърдилият се ежеседмичен нов закрит кооперативен пазар в гр.Болярово, където всеки четвъртък жителите на общината могат да намерят необходимите дрехи, обувки и други стоки за бита, както и разнообразния асортимент от плодове и зеленчуци, който предлага добри условия за работа на търговците и качество на обслужване на клиентите.