МКБППМН

Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Янко ИЛЧЕВ

Вътрешен тел. номер 333

Външен тел. номер 04741/69-35

Кабинет - пл. Девети септември 19, ет.1