Начало » Проекти на Община Болярово » "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Стефан Караджово" част от инвестиционно намерение "Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Стефан Караджово и град Болярово, Община Болярово
"Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Стефан Караджово" част от инвестиционно намерение "Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Стефан Караджово и град Болярово, Община Болярово

 

Договор за финансиране № 15696/06.07.2023г.

 

Източник на финансиране: Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда /ПУДООС/

Приоритетни оси: Реконструкция на водоснабдителна мрежа за населени места между 50 и 2 000 жители

Срок на изпълнение: 36 месеца 

Кратко описание на проекта: Проектът касае реконструкция на най-често авариращите нереконструирани клонове от вътрешната водопроводна мрежа на с. Стефан Караджово

Цел/и на проекта:

Целите на проекта са следните:  

- Да се подобри състоянието и работата на селищната водопроводна мрежа;

- Да се подобри състоянието на водните ресурси чрез намаляване на подаваните водни количества, в резултат на намаление на общите загуби на вода след рехабилитацията на водоснабдителната система на селището;

- Да се подобри стандарта на живот на населението;

- Да се подобри качеството на услугата водоснабдяване.   

 

Дата на стартиране: 06.07.2023г.                                                                                                 Дата на приключване: 06.07.2026г.

 

Стойност на проекта: 1 932 938.52 лв. в т. ч.

Национално финансиране: 1 922 750,26 лв.

Съфинансиране: 10 188,26 лв.