Начало » Процедура за избор на членове на Съвета на децата
Процедура за избор на членове на Съвета на децата

ОБЩИНА БОЛЯРОВО НАБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

До 24 май 2024 г. Община Болярово набира предложения за членове на Съвета на децата. Съветът на децата е създаден като консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Неговата цел е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики и вземане на решения, свързани с живота и развитието на децата.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години включително, които отговарят на изискванията и са избрани в съответствие с Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, утвърдена от председателя на ДАЗД.
Всяко дете има право и може да кандидатства за член на Съвета на децата само в едно от следните направления:
- Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски /младежки съвети, парламенти и др.;
- Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
- Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
- Индивидуални кандидатури.
Критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за членове на Съвета са:
- Активност;
- Креативност;
- Толерантност;
- Ангажираност към обща кауза;
- Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
- Ориентираност към резултати;
- Организаторски умения;
- Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата;
- Умение за изказване на позиция от името на другите деца;
- Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа);
- Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:
- Детето да е получило международна закрила;
- Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

В срок до 30 май 2024 г. комисия, назначена от кмета на Община Болярово, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор на членове на Съвета, съгласно посочените в Процедурата критерии и изготви предложение.
В срок до 15 юни 2024 г. одобрените предложения ще бъдат представени пред Областния управител на област Ямбол.
Всички желаещи да кандидатстват имат възможност да подадат документи на място или по пощата на адрес: гр. Болярово, ул. „Д. Благоев" 7, както и по електронен път на e-mail: [email protected].