Начало » Проекти на Община Болярово » Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово 1
Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово 1

„Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово"

Договор № BG06RDNP001-19.604-0001-C03/13.02.2023г.

 

 

Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР - водено от общностите местно развитие)

МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие

BG06RDNP001-19.604

Срок на изпълнение: 24 месеца

Кратко описание на проекта/информацията: Проектното предложение обхваща рехабилитация на участъци от тротоарните настилки на улица "Георги Димитров" в град Болярово.


Цел/и на проекта/информацията 

Проектът е насочен към постигане на целта на мярката в частта и за осигуряване на адекватни условия за живот чрез обновяване на дребна по мащаб инфраструктура, а именно - рехабилитация на тротоарни настилки в град Болярово като елемент от техническата инфраструктура. Ремонтът на тротоарните настилки има влияние и върху подобряването на условията за безопасност на движението и върху подобряване на облика на градската среда.
 
 
13.02.2023                                                               30.06.2025   


Стойност на проекта: 119 102.86 лв. в т.ч.
Европейски средства: 84 208.82 лв
СъФинансиране: 25 537.51 лв.

 

13.12.2023г. Приключиха дейностите по проект: „Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово, община Болярово", Договор № BG06RDNP001-19.604-0001-C03/13.02.2023г. по ПРСР, Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие.  В изпълнение дейностите по проекта се рехабилитираха участъци от тротоарните настилки на улица "Георги Димитров" в град Болярово, община Болярово.


29.08.2023г. МИГ „Елхово-Болярово" със Стратегия за местното развитие