Начало » Проекти на Община Болярово » „Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово“
„Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово“

"Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово" 

Договор № BG06RDNP001-19.077-0004-C05/06.07.2020г.  

 

 

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони

Приоритетни оси: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР - водено от общностите местно развитие)

Наименование на процедура: МИГ-Елхово-Болярово:
Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

Код на процедура: BG06RDNP001-19.077

Срок на изпълнение: 36 месеца                                                                                                                   

Кратко описание на проекта/информацията: Проектното предложение обхваща рехабилитация на участъци от тротоарните настилки на следните улици в град Болярово: "Александър Стамболийски", "Никола Вапцаров", " Христо Ботев", "Васил Левски".

 

06.07.2020г.                                                        30.06.2025г.

 

Стойност на проекта: 49 403.90 лв. в т.ч.
Европейски средства: 44 463.51 лв.
Национално финансиране: 4 940.39 лв.

 

 

На 23.01.2023г. приключиха дейностите по проект: „Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово, община Болярово", Договор № BG06RDNP001-19.604-0001-C03/13.02.2023г. по ПРСР, Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие.  В изпълнение дейностите по проекта се рехабилитираха участъци от тротоарните настилки на улици "Александър Стамболийски", "Никола Вапцаров", "Христо Ботев", "Васил Левски" в град Болярово, община Болярово. 

 


15.06.2021г. В Болярово започват ремонти на улици и читалища. 

Прочети още на: https://bnr.bg/starazagora/post/101483751/v-bolarovo-zapochvat-remonti-na-ulici-i-chitalishta

 

07.07.2020г.  Подписани са договорите за още 2 проекта на община Болярово.                         

Прочети още на: https://radio999bg.com/yambol/podpisani-sa-dogovorite-za-oshte-2-proekta-obshtinabolyarov

 

10.06.2020г. Първият договор по МИГ за проект на община Болярово вече е факт.                         

Прочети още на: https://bolyarovo.bg/bg/pubs/4893?tip=0 

 

05.05.2020г. В Болярово ще изградят нова фитнес-зала.                               

Прочети още на: https://radio999bg.com/yambol/bolyarovo-shte-izgradyat-nova-fitnes-zala

 

05.05.2020г. Нова фитнес зала и благоустрояване на улиците в Болярово                                 

Прочети още на: https://bnr.bg/burgas/post/101270463/nova-fitnes-zala-i-blagoustroavane-na-ulicite-v-bolarovo 

 

05.05.2020г. Два нови проекта на община Болярово                                                                 

Прочети още на: https://vreme.bg/2020/05/05/два-нови-проекта-на-община-болярово/