Начало » Проекти на Община Болярово » „Рехабилитация на площад „Стефан Караджа“, село Стефан Караджово, община Болярово“
„Рехабилитация на площад „Стефан Караджа“, село Стефан Караджово, община Болярово“  Проект: „Рехабилитация на площад „Стефан Караджа", село Стефан Караджово, община Болярово" 

Договор № BG06RDNP001-19.604-0002-C01/06.04.2023г.   

 

 

Програма за развитие на селските райони 

Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР - водено от общностите местно развитие)

МИГ-Елхово-Болярово

Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие

BG06RDNP001-19.604

Срок на изпълнение: 36 месеца

Кратко описание на проекта/информацията: 

Проектното предложение обхваща рехабилитация на участък от площад "Стефан Караджа", село Стефан Караджово, община Болярово.

 

Цел/и на проекта/информацията: 

Проектът е насочен към постигане на целта на мярката в частта и за осигуряване на адекватни условия за живот чрез обновяване на дребна по мащаб инфраструктура, а именно - рехабилитация на площадното пространство в село Стефан Караджово като елемент от техническата инфраструктура. Ремонтът на площадa ще благоустрои центъра на село Стефан Караджово, което е второто по големин наслено място в община Болярово. Това може да бъде елемент от дейностите по съхраняване на населеното място.

 

Дата на стартиране: 06.04.2023г.                                                          Дата на приключване: 30.06.2025г.

 


На 13.12.2023г. приключиха дейностите по проект: „Рехабилитация на площад „Стефан Караджа", село Стефан Караджово, община Болярово", Договор № BG06RDNP001-19.604-0002-C01/06.04.2023г. по ПРСР, Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие.  В изпълнение дейностите по проекта се рехабилитира участък от площад "Стефан Караджа", с. Стефан Караджово, община Болярово. 
 
29.08.2023г. МИГ „Елхово-Болярово" със Стратегия за местното развитие