Начало » Проекти на Община Болярово » „Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Голямо Крушево от община Болярово”
„Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Голямо Крушево от община Болярово”

 

Проект:„Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Голямо Крушево от община Болярово"  

Договор №BG06RDNP001-19.077-0003-C01/09.06.2020г. 

 

Програма за развитие на селските райони

Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР - водено от общностите местно развитие)

МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие

BG06RDNP001-19.077

36 месеца


Проектът предвижда изпълнението на инвестиционни дейности - най-необходимите частични ремонти дейности и обзавеждане на сградите на четири читалища в град Болярово, а именно: читалище "Стефан Караджа", с. Стефан Караджово, читалище "Светлина", с. Мамарчево, читалище "Просвета", с.Голямо Крушево, читалище "Ана Маймункова", с. Воден.

 

Цел/и на проекта/информацията

Изпълнението на проекта е насочено към осигуряване на адекватни условия за живот чрез обновяване на

дребна по мащаб културна инфраструктура, а именно - сградите на читалищата в четири от най-голените населени места на общината. При изпълнението на проекта ще се постигнат и следните резултати:

- Съхранени четири броя читалищни сгради на територията на община Болярово с подобрени условия за посетители и работещи в тях.

- Подобряване на условията за развитие на културни изяви.

- Създаване на условия за разнообразяване на местната икономика чрез поощряване на развитието на туристически дейности на базата на организирани културни прояви, както и чрез създадени условия за обособяване на експозиции и изложби - етнографски, археологически и т.н.

- Подобряването на условията за изява косвено влияе върху качеството на живот на населението и съчетано с други политики би повлияло върху процесите на задържане на населението в селските райони.

 

09.06.2020г. 30.06.2025г.

Стойност на проекта: 96 847.81 лв. в т.ч.

Европейски средства: 87 163.03 лв.

Национално финансиране: 9 684.78лв.

 

29.08.2023г. МИГ „Елхово-Болярово" със Стратегия за местното развитие
Прочети още на: https://bnr.bg/burgas/post/101870670/mig-elhovo-bolarovo-sas-strategia-za-mestnoto-razvitie 

 

29.12.2021г. -„МИГ - ЕЛХОВО - БОЛЯРОВО": РАБОТА В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

  Прочетете целия материал на следния линк: https://elhovo.news/?p=135325 - Elhovo.News 

 

15.06.2021г. В Болярово започват ремонти на улици и читалища.
Прочети още на: https://bnr.bg/starazagora/post/101483751/v-bolarovo-zapochvat-remonti-na-ulici-i-chitalishta 

 

07.07.2020г.  Подписани са договорите за още 2 проекта на община Болярово. 

Прочети още на: https://radio999bg.com/yambol/podpisani-sa-dogovorite-za-oshte-2-proekta-obshtina-bolyarov 

 

11.06.2020г. Община Болярово ще ремонтира четири читалища по проект.

Прочети още на: https://www.bta.bg/bg/news/61004-Obshtina-Bolyarovo-shte-remontira-chetiri-chitalishta-po-proekt

 

10 Юни 2020г. Първият договор по МИГ за проект на община Болярово вече е факт
Прочети още на: https://bolyarovo.bg/bg/pubs/4893?tip=0