Начало » ОКОЛНА СРЕДА » Съобщения
Съобщения

 

Публикувано на 05.01.2024г.

 

Обявление на осн. чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около източници за питейно- битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

/ Проект за санитарно-охранителни зони около каптиран извор, находящ се в ПИ с идентификатор №66679.171.171 /нов ПИ 66679.171.173/ по КККР на с. Ситово, общ. Болярово.

 

 

 

Публикувано на 02.10.2023г.

Обявление за обществен достъп до проект за СОЗ Болярово ШК-1 в ПИ 05284.330.328 и ШК-2 ПИ 05284.370.377

 

 

Публикувано на 04.09.2023г.

Съобщение за публично обявяване по реда на чл. 62а от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от яз. "Малко Шарково" с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури с възложител Напоителни системи ЕАД

Публикувано на 29.08.2023г.

 

Публикувано на 11.07.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

На основание чл. 77 и чл. 80 от АПК и във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Общински съвет - Болярово и Община Болярово обявяват обществена консултация на проекта на Краткосрочната Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Болярово 2023 - 2025г.

В 30-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страницата на Община Болярово, заинтересованите лица могат да направят своите писмени предложения и възражения на имейл: [email protected] или в деловодството на Община Болярово 

 

 

 

Публикувано на 05.07.2023г. 

Обява за обществен достъп до Проект на СОЗ около каптирани извори КИ "Чал баба" в ПИ с идентификатор 83051.24.228 и КИ "Масур дере" в ПИ с идентификатор 83051.23.252 по КККР на с. Шарково, за обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол

 

Публикувано на 13.03.2023г.

Обява за обществен достъп до Проект на СОЗ около каптиран извор "Берекет чешма" и ТК в ПИ с идентификатор 393.22.109 по КККР на с. Крайново, за питейно битово водоснабдяване на с. Крайново 

Публикувано на 31.05.2022г.

Съобщение за публично обявяване по реда на чл. 62а от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от яз. "Малко Шарково" с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури

Публикувано на 15.04.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.77 и чл.80 от АПК и във връзка с чл.26, ал.3 от ЗНА, Общински съвет - Болярово и Община Болярово обявяват обществена консултация на проекта на „Дългосрочна Програма за енергийна ефективност на Община Болярово за периода 2021 - 2031 година"
В 30-дневен срок от публикуването на настоящето обявление на интернет страницата на Община Болярово, заинтересованите лица могат да направят своите писмени предложения и възражения на e-mail: [email protected] или в деловодството на Община Болярово.

 


Публикувано на 14.04.2022г.

 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от АПК и във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - Болярово и Община Болярово обявяват обществена консултация на проекта на Програмата за управление на околната среда на Община Болярово 2021-2027г.

В 30-дневен срок от публикуването на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят своите писмени предложения и възражения на e-mail: [email protected] или в деловодството на Община Болярово на адрес: гр. Болярово, ул. "Димитър Благоев" № 7.  

 


 

Публикувано на 25.02.2022г.

Съобщение за публично обявяване по чл. 62а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Чардак баир", представляващ ПИ с идентификатор № 20657.37.75 по КККР на с. Денница, община Болярово

 

 


Публикувано на 17.12.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.77 и чл.80 от АПК и във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - Болярово и Община Болярово обявяват обществена консултация на проекта на Програмата за управление на отпадъците на Община Болярово за периода 2021-2028г.

В 30-дневен срок от публикуването на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят своите писмени предложения и възражения на e-mail: [email protected] или в деловодството на Община Болярово, на адрес: гр. Болярово, ул. "Димитър Благоев" № 7.