Обяви и съобщения

 


Публикувано на 25.01.2023 г. 

 

О Б Я В А
Община Болярово в качеството си на бенефициент по проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Болярово", Договор № BG05SFPR002-2.002-0024-C01 по процедура "Укрепване на общинския капацитет", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, започва набирането на две лица желаещи да бъдат ангажирани по проекта за следната длъжност:
Длъжност „Социален работник - 2 лица на трудов договор за срок от 21 месеца, 8 часов работен ден
I.Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1 Основни изисквания:
- право да кандидатстват имат лица в трудоспособна възраст
- да имат най- малко средно образование
- да притежават компютърна грамотност
- да не са осъждани
1.2 Специфични изисквания:
- ще се счита за предимство- да имат познания в областта на социалните услуги.
II.Ред за провеждане на подбора
2.1 Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите в подбора са:
- Заявление за участие
- Декларация за ползване на личните данни
- Декларация за поверителност
-Автобиография
- Копие от документ за образователна степен
- Копие от трудова книжка
2.2 Документите следва да се подадат на следния адрес: гр. Болярово, ул. Димитър Благоев № 7 , специалист човешки ресурси
III.Месторабота - Център за административно обслужване , ул. Димитър Благоев № 7
Краен срок за подаване на документи - 30.01.2023 г.

 

За допълнителна информация : Радостина Петева - Ръководител проект" Укрепване на общинския капацитет"тел:0879996061