Начало » Кмет и неговия екип » Програма за управление и отчети
Програма за управление и отчети

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАНДАТА 2019 - 2023 г. през 2020 г. 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА МАНДАТ 2015-2019 Г. ПРЕЗ 2019 Г.

 

 

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати.
Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.