Начало » АКТУАЛНО ЗА COVID-19
АКТУАЛНО ЗА COVID-19

АКТУАЛНА СТАТИСТИКА В БЪЛГАРИЯ

 

В Болярово няма сертифицирана лаборатория за PCR и антигенни тестове

Общинската администрация не може да съдейства на физически и юридически лица за провеждането на регулярни тестове - PCR и антигенни, които са алтернатива на ваксината срещу COVID за получаването на т. нар. „зелен сертификат". Освен, че тази дейност е извън правомощията на местната власт, в Болярово няма и сертифицирана лаборатория.
За издаване на „зелен" сертификат е необходимо лабораторията, извършваща антигенни тестове, да е сертифицирана. Такава на територията на община Болярово няма, посочва в официален отговор до общината директорът на Регионалната здравна инспекция в Ямбол д-р Радостина Калчева по повод запитване от страна на кмета на община Болярово. Сертифицираните лаборатории са единствено в областния град Ямбол. Очаква се антигенни тестове да започнат да извършват и в МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Елхово, посочва още д-р Калчева. 

Ето и пълния текст на писмата

 

Гореща телефонна линия откри община Болярово в помощ на самотни, възрастни и трудно подвижни хора, които нямат възможност да излизат и нямат близки, които да им помогнат и хора поставени под карантина. Допълнителна информация за предприетите мерки във връзка със спирането на разпространението на коронавируса, за помощ при пазаруване на основни хранителни продукти от първа необходимост, както и лекарства се приемат на денонощния телефон на дежурните по ОбСС- 04741/6910, както и на тел. 0879996075.

Всички, които имат потребност могат да се обаждат на тези телефони и на кметовете и кметски наместници по селата.

Други важни телефони и връзки 

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

 

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ВЪВ ВРЪЗКА

С ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

 

2022

 

ЗАПОВЕД
№ РД-5- 413 / 20.07. 2022 г.

 

На основание чл. 63, ал.11 и ал. 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID- 19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07. 2022 г. и съгласувано с главния държавен инспектор и Заповед № РД-01-96/19.07. 2022 г. на директора на РЗИ гр. Ямбол

НАРЕЖДАМ:

І. Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на община Болярово, област Ямбол за срок от 20.07. 2022 г. до 20.08. 2022 г., както следва:
1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, аптеки, оптики, дрогерии, специализираните институции за предоставяне на социални услуги, Регионална здравна инспекция- Ямбол, автобусите на междуселищния транспорт на територията на община Болярово са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.
2. Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1.5 м..
3. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
а) редовно проветряване и дезинфекция;
б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести ( повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);
4. При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма ( надомна работа/работа от разстояние ) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по- добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.
5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, организират дейността си по начин , който осигурява спазването на дистанция най- малко от 1.5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито.
6. Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационни технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.
7. Провеждане на засилен сутрешен филтър в ЦДГ „Здравец" гр. Болярово за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
8. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.
ІІ. За създаване на необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на община Болярово: контрол по изпълнението на заповедта да осъществяват служителите на РУ към МВР - Елхово, доброволците на община Болярово, кметове и кметски наместници на територията на община Болярово.
Заповедта да се обнародва на страниците на вестник „Крайгранична искра", на сайта на община Болярово и на фейсбук- страницата на вестник „Крайгранична искра". Копие от заповедта да се постави на видни места във всички населени места на община Болярово, да се изпрати на директорите на социалните заведения и детската градина, на началника на РУ към МВР - Елхово, ГПУ - Болярово, на кметове и кметски наместници в община Болярово, аптеката в гр. Болярово, собствениците на търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите за сведение и изпълнение.

ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

 

2021

2020