Начало » Кмет и неговия екип » Екип на кмета на Община Болярово
Екип на кмета на Община Болярово

  ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

 НИНА КРЪСТЕВА ТЕРЗИЕВА

тел.: 04741/6903

Родена в град Елхово. Завършва средно образование в СОУ"Д- р П. Берон"- град Болярово през 1992 г. Магистър по икономика /Икономически университет - Варна/ и магистър по публична администрация /Бургаски свободен университет/. Семейна, има дъщеря и син.
От 1998 до 2004 г. е секретар в Поземлената комисия в Болярово.
От април 2004 година работи в администрацията на община Болярово - първоначално като младши експерт „Общински проекти", от 2008 г. като началник-отдел „Евро-пейска интеграция и европейски проекти".
През 2011 г. е секретар на община Болярово
От 1 януари 2012 г. е заместник-кмет на Община Болярово.
Съгласно Устройствения правилник за общинската администрация на Община Болярово за Мандат 2019 - 2023 година, заместник-кметът:
1. Подпомага кмета на общината, съобразно правилника и възложените му функции.
2. Организира и контролира дейността на отбранително-мобилизационната подготовка и гражданската защита на населението.
3. Организира и контролира дейността по безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината.
4. В рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред.
5. Заместник-кметът пряко ръководи и контролира дейността на следните звена от общинската администрация:

- Общинска собственост, икономическо развитие, транспорт, селско стопанство
- Устройство на територията и управление на отпадъците
- Образование, социални дейности,култура, вероизповедание и младежки дейности
- Европейски програми и обществени поръчки
- Дейност: ОМП, гражданска защита, обществен ред и сигурност
- МКБППМН

 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

МАРИЯ ЯНЕВА ЧАНЕВА 

тел.04741/6904

Родена на 03.04.1960г. в гр.Елхово обл.Ямбол.
През 1988 г. завършва ВИНС "Д.Благоев" гр.Варна.
Работила е в сферата на банковите услуги и общинската администрация.
През 2012г. е назначена като секретар на община Болярово.
Семейна с двама сина.
Съгласно Устройствения правилник на общинската администрация на община Болярово за мандата 2019-2023 г., Секретарят на общината организира и отговаря за:
1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно - техническото обезпечаване на дейността им;
2. организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив;
3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
5. работата с молбите,жалбите,сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината,организационнотехническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.
7. утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
8. организира атестирането на служителите в общинската администрация.
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
10. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за административното обслужване на физическите и юридически лица и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение.
11. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
12. изпълнява други дейности, определени от нормативни актове;
13. пряко ръководи и контролира дейността на:
- Отдел: Административно и информационно обслужване
- Отдел: Финанси, Бюджет, счетоводство, МДТ и ТРЗ