Начало » Кмет и неговия екип » Кмет на Община Болярово
Кмет на Община Болярово

 

Кмет на Община Болярово

  ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

 

e-mail: [email protected]

тел. 04741/6250

									
			
				ПРИЕМЕН ДЕН НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО -
			
				ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК ОТ 14,00 ДО 16,00 Ч.
			

Девизът на Христо Христов е „С открита душа към хората и проблемите на родния край". В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.
Роден е на 30 юли 1956 г. в с. Крайново, община Болярово. Завършва Института за учители-специалисти в гр. Ямбол през 1979 г. Семеен, с двама сина.
От 1991 година до 1995 година е заместник-кмет на Община Болярово.

Избран е за кмет на Община Болярово през:

Мандат 1995-1999
Мандат 1999-2003
Мандат 2003-2007
Мандат 2007-2011
Мандат 2011-2015
Мандат 2015-2019
Мандат 2019-2023
Мандат 2023-2027

 

  • Заместник-председател на Асоциацията на общинските гори
  • Член на Управителния съвет на РАО „Тракия"
  • Заместник- представител на състав на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа за мандата 2012г.-2016г.
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината. Като такъв кметът на общината:
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези, назначени от кметовете на кметства, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи;
5. организира изпълнението на общинския бюджет, включително своевременното изпълнение на утвърдените от общинския съвет показатели по Закона за публичните финанси за кметствата и населените места с кметски наместници;
6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. председателства съвета по сигурност;