Начало » Контакти » Административен указател
Административен указател

АДМИНИСТРАТИВЕН УКАЗАТЕЛ
ОБЩИНА БОЛЯРОВО

 Длъжност

Имена 

Вътрешен телефон 

Външен телефон 

Кабинет 

 КМЕТ НА ОБЩИНАТА

 Христо ХРИСТОВ

 202

 04741/69-02

ул. "Д. Благоев" 7 ет.2

 ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНАТА

 Нина ТЕРЗИЕВА

 203

 04741/69-03

 ул. "Д. Благоев" 7 ет.2

 СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА

 Мария ЧАНЕВА

 204

 04741/69-04

 ул. "Д. Благоев" 7 ет.2

 Технически секретар

 Веса ХРИСТОВА

 101

 04741/69-01

 ул. "Д. Благоев" 7 ет.2

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

 Атанас ДЖЕНКОВ

 222

 04741/69-22

 ул. "Д. Благоев" 7 ет.3

 ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 Георги ДЖЕНКОВ

 219

 04741/69-19

 ул. "Д. Благоев" 7 ет.3

 Финансов контрольор

 Райна ПЕТРОВА

 213

 04741/69-13

 ул. "Д. Благоев" 7 ет.1

 СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Отдел "Устройство на територията и управление на отпадъците"

 Строителен техник

Мариела ПЕНЕВА

 207

 04741/69-19

 пл. "Девети септември" 20

  Специалист  Николай Николов   207  04741/69-19  пл. "Девети септември" 20

 Еколог

 Анна ГРОЗЕВА

 207

 04741/69-07

 пл. "Девети септември" 20

 Отдел "Европейски програми и обществени поръчки"

 Началник отдел

 Теодора ГЕОРГИЕВА

 117

 04741/69-27

 пл. "Девети септември" 3 ет.1

 Отдел "Образование, социални дейности, култура, вероизповедание и младежки дейности"

 Началник отдел

 Кольо ПЕХЛИВАНОВ

 121

 04741/69-31

 пл. "Девети септември" 11 ет.2

 Специалист Образование

 Стефка ПАЛОВА

 223

 04741/69-23

 пл. "Девети септември" 11 ет.2

 Специалист Социални дейности

 Димитринка КИРОВА

 223

 04741/69-23

 пл. "Девети септември" 11 ет.2

 Здравен медиатор

 Мими ИВАНОВА

 223

 04741/69-23

 пл. "Девети септември" 11 ет.2

 Отдел "Общинска собственост, икономическо развитие, транспорт, селско стопанство"

 Гл. експерт

 Йовка ДЖЕНКОВА

 206

 04741/69-06

 ул. "Д. Благоев" 7 ет.3

 Старши експерт

 Жельо ЖЕЛЕВ

 208

 04741/69-08

 ул. "Д. Благоев" 7 ет.3

 Специалист

 Снежана СТОЯНОВА

 206

 04741/69-11

 ул. "Д. Благоев" 7 ет.3

 Специалист

 Димитрина КИРОВА

 206

 04741/69-11

 ул. "Д. Благоев" 7 ет.3

 Дейност "ОМП, гражданска защита, обществен ред и сигурност"

 Специалист ОМП и Гражданска защита

 Лиляна АТАНАСЧЕВА

 120

 04741/69-30

 пл. "Девети септември" 19 ет.1

 ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 Отдел "Финанси, бюджет, счетоводство, МДТ и ТРЗ" 

 Началник отдел

 Мария ЯНЧЕВА

 209

 04741/69-09

 ул. "Д. Благоев" 7 ет.2

 Главен счетоводител

 Атанаска СТАНЧЕВА

 205

 04741/69-05

 ул. "Д. Благоев" 7 ет.1

 Счетоводство

 

214
215 

04741/69-14
04741/69-15 

 ул. "Д. Благоев" 7 ет.1

 Местни данъци и такси

 

 118

 04741/69-28

 ул. "Д. Благоев" 7 ЦАО

 Каса

 

 224

 04741/69-24

 ул. "Д. Благоев" 7 ЦАО

 ТРЗ и ЧР

 

 221

 04741/69-21

 ул. "Д. Благоев" 7 ет.1

 Отдел "Административно и информационно обслужване"

 Началник отдел

 Стоянка НИКОЛОВА

 122

 04741/69-32

 ул. "Д. Благоев" 7 ет.3

 Специалист ГРАО

 Димитринка ГЕОРГИЕВА

 212

 04741/69-12

 ул. "Д. Благоев" 7 ет.3

 Деловодител

 Валентина ЯНЕВА

 226

 04741/69-26

 ул. "Д. Благоев" 7 ЦАО

 Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

 Секретар МКБППМН

 Янко ИЛЧЕВ

 333

 04741/69-35

 пл. "Девети септември" 11, ет.1 

 Други дейности по горско и селско стопанство, лов и риболов

 Лесоинженер

 инж. Николай КОЛЕВ

 

 04741/69-29

 пл. "Девети септември" 19, ет.1

 ДЕЖУРНИ 

 

 

 04741/69-10

 ул. "Д. Благоев" 7 ет.1