Начало » Добре дошли в община Болярово » Образование и младежки дейности
Образование и младежки дейности

 

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41а, ал.3 от ЗНП, чл.13 от ПМС №380/12.01.2016г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ и във връзка с утвърждаване на формула за разпределение на средствата на учебните заведения в община Болярово съгласно Протокол от 07.01.2016г. на комисията назначена със Заповед РД-5-23/05.01.2016г. на кмета на община Болярово.

Наредба №24

Проект за приемане на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово. 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Болярово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за приемане на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово

на адрес:

гр. Болярово, ул. „Д. Благоев" № 7

лично: в Информационен център - гр. Болярово

Мотиви към Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово

1.Причини, налагащи приемането на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово:

В сила от 01.08.2016г. е Закона за предучилищното и училищно образование, който определя единна държавна политика за осигуряването на предучилищно и училищно образование.

В съответствие с чл.25, ал. (2) и чл.56 от горе посочения закон, предучилищното образование се осъществява от детските градини на територията на община Болярово, а задължителното предучилищно образование и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това.

Във връзка с изискванията на чл. 59, ал. (2) от Закона за предучилищното и училищно образование, условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини се определят с наредба на общински съвет.

2. Цели, които се поставят с приемането на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово:

Целта на наредбата е да се осигури равен достъп на децата от предучилищна възраст за постъпването им в образователните институции на територията на община Болярово.

3. Финансови други средства необходими за приемането на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово:

За приемането и прилагането на наредбата финансирането ще се извършва съгласно единните разходни стандарти и  допълнителни финансови средства от бюджета на община Болярово.

4. Очаквани резултати от приемането на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово:

Очакван пълен обхват на децата подлежащи на задължително предучилищно образование.

Намаляване движението на децата от една учебна институция в друга.

Оптимизиране на работата в учебните институции.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

Приложения:

Проект

  Наредба за детските градини


 СУ "Д-р Петър Берон"