Начало » Дейности и услуги » Услуги по гражданско състояние
Услуги по гражданско състояние
Услуги по гражданско състояние
2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Характеристика на услугата:
Искане се подава в Центъра за административно обслужване на община Болярово, намиращ се на ет.1, служителят проверява самоличността, предоставя искане и го регистрира в деловодната система. Удостоверението се издава от длъжностно лице по ГС /ст.13 - ГРАО/.
След заплащане на дължимата сума на касата, издаденото удостоверение се предоставя на заявителя.
Важна информация:
Дубликат на удостоверение за раждане се издава лично на лицето, за което се отнася, на неговите родители /законни представители/ или на изрично упълномощено лице.
Издава се от Общината, където е съставен акта за раждане или от Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние от 2000 г.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
1. След като изтеглите искането за издаване на удостоверението и го попълните, изпратете същото по електронна поща на е-мейл: [email protected] или обикновена поща на адреса на Община Болярово като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на получателя.
2. Попълненото искане може да изпратите чрез общинската администрация / на населеното място, в което се намирате/ заедно с документ за платена такса за услугата по банков път. Получаването може да стане чрез администрацията, пред която сте подали искането.
3. Чрез портала за електронни административни услуги на интернет страницата на община Болярово http://www.bolyarovo.bg/
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1;
Наредба РД-02-20-9 за функциониране на ЕСГРАОН- чл.62-63 и чл.68;
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Издаване на дубликат на удостоверение за раждане.
Необходими документи:
Искане (по образец)
Документ за самоличност на титуляра или родител/настойник, попечител/.
Нотариално заверено пълномощно - при поискване от друго лице.
Такса: 4,50 / 3,00 лв.
Заплаща се в брой на касата в Центъра за административно обслужване.
или
по банкова сметка: БАНКА   ОББ  АД

КЛОН     ЕЛХОВО

BIC:        UBBSBGSF

IBAN: BG04UBBS88888433498000

вид плащане: 448007

При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: 1 ден / 3 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected]

 

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат.
Характеристика на услугата:
Искане се подава в Центъра за административно обслужване на община Болярово, намиращ се на ет.1, служителят проверява самоличността, предоставя искане и го регистрира в деловодната система. Удостоверението се издава от длъжностно лице по ГС /ст.13 - ГРАО/.
След заплащане на дължимата сума на касата, издаденото удостоверение се предоставя на заявителя.
Важно:
Дубликат на удостоверение за граждански брак се издава на лицето, за което се отнася или на изрично упълномощено лице.
Издава се от Общината, където е съставен акта за граждански брак или от Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние зародените от 2000 г.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
1. След като изтеглите искането за издаване на удостоверението и го попълните, изпратете същото по електронна поща на е-мейл [email protected] или обикновена поща на адреса на Община Болярово, като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на получателя.
2. Попълненото искане може да изпратите чрез общинската администрация /на населеното място, в което се намирате/ заедно с документ за платена такса за услугата по банков път. Получаването може да стане чрез администрацията, пред която сте подали искането.
3. Чрез портала за електронни административни услуги на интернет страницата на община Болярово http://www.bolyarovo.bg/
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация- чл. 88, ал.1, т.2 във връзка с чл. 40, ал.1;
Наредба РД-02-20-9 за функциониране на ЕСГРАОН - чл.62-63 и чл. 68;
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Издаване на дубликат на удостоверение за сключен граждански брак.
Необходими документи:
Искане (по образец) .
Документ за самоличност.
Нотариално заверено пълномощно- при поискване от друго лице.
Такса: 4,50 / 3,00 лв.
Заплаща се в брой на касата в Центъра за административно обслужване.
или
по банкова сметка: БАНКА   ОББ  АД

КЛОН     ЕЛХОВО

BIC:        UBBSBGSF

IBAN: BG04UBBS88888433498000

вид плащане: 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: 1 ден / 3 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected]

 

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Характеристика на услугата:
Препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път се издава след като заинтересованото лице подаде Искане в Центъра за административно обслужване на община Болярово, намиращ се на ет.1, служителят проверява самоличността, предоставя искане и го регистрира в деловодната система. Документа се издава от длъжностно лице по ГС /ст.13 - ГРАО/.
След заплащане на дължимата сума на касата, издаденото удостоверение се предоставя на заявителя.
За актовете, съставени /от 2000г. - до сега/ и подписани с електронен подпис, препис-извлечение се издава от всяка общинска администрация, разполагаща с НБД "Население". Издаденото препис-извлечение от акта за смърт и се предоставя на заявителя.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
1. След като изтеглите искането за издаване на удостоверението и го попълните, изпратете същото по електронна поща на е-мейл: [email protected] или обикновена поща на адреса на Община Болярово като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на получателя.
2. Попълненото искане може да изпратите чрез общинската администрация /на населеното място, в което се намирате/ заедно с документ за платена такса за услугата по банков път. Получаването може да стане чрез администрацията, пред която сте подали искането.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация- чл. 88, ал.1, т.3, във връзка с чл.40, ал.1, изр. второ;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт .
Необходими документи:
1. Документ за самоличност на пряк наследник.
2. Нотариално заверено пълномощно при искане от друго лице
Такса: 4,50 / 3,00 лв.
Заплаща се в брой на касата в Центъра за административно обслужване.
или
по банкова сметка: БАНКА   ОББ  АД

КЛОН     ЕЛХОВО

BIC:        UBBSBGSF

IBAN: BG04UBBS88888433498000

вид плащане: 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: 1ден / 3 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected]

 

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставян на акт за гражданско състояние
Характеристика на услугата:
Искане се подава в Центъра за административно обслужване на община Болярово, намиращ се на ет.1, служителят проверява самоличността, предоставя искане и го регистрира в деловодната система. Удостоверението се издава от длъжностно лице по ГС /ст.13 - ГРАО/.
След заплащане на дължимата сума на касата, издаденото удостоверение се предоставя на заявителя.
Извършва се проверка в регистрите за гражданско състояние и регистрите за населението и ако липсва съставен акт се издава удостоверение.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
1. След като изтеглите искането за издаване на удостоверението и го попълните, изпратете същото по електронна поща на е-мейл: [email protected] или обикновена поща на адреса на Община Болярово като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на получателя.
2. Попълненото искане може да изпратите чрез общинската администрация /на населеното място, в което се намирате/ заедно с документ за платена такса за услугата по банков път. Получаването може да стане чрез администрацията, пред която сте подали искането.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация- чл. 88, ал.4 и чл.24, ал.1;
Наредба РД 02-20-09 за функциониране на единната система за гражданска регистрация;
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.3;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово
Резултат:
Издаване на удостоверение за липса на съставяне акт за гражданско състояние.
Необходими документи:
1. Документ за самоличност на лицето или на наследник при починало лице.
2. Нотариално заверено пълномощно при искане от друго лице.
Такса: 4,50 / 3,00 лв.
Заплаща се в брой на касата в Центъра за административно обслужване.
или
по банкова сметка: БАНКА   ОББ  АД

КЛОН     ЕЛХОВО

BIC:        UBBSBGSF

IBAN: BG04UBBS88888433498000

вид плащане: 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: 1 ден / 3 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected]

 

 

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
Характеристика на услугата:
Искане се подава в Центъра за административно обслужване на община Болярово, намиращ се на ет.1, служителят проверява самоличността, предоставя искане и го регистрира в деловодната система. Удостоверението се издава от длъжностно лице по ГС /ст.13 - ГРАО/.
Извършва се проверка в Национална база данни „Население" и регистъра за граждански брак. При констатирани различия се актуализират данните в електронния регистър за населението и се издава удостоверението.
След заплащане на дължимата сума на касата, издаденото удостоверение се предоставя на заявителя.
Важно:
Издава се от всяка общинска администрация, разполагаща с Национална база данни „Население", независимо от постоянния адрес на лицето.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация- чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1,във връзка с чл.5, т.4;
Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл.13;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Издаване на удостоверение за семейно положение.
Необходими документи:
1. Документ за самоличност на лицето/ Нотариално заверено пълномощно.
Такса: 4,50 / 3,00 лв.
Заплаща се в брой на касата в Центъра за административно обслужване.
или
по банкова сметка: БАНКА   ОББ  АД

КЛОН     ЕЛХОВО

BIC:        UBBSBGSF

IBAN: BG04UBBS88888433498000

вид плащане: 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: 1 ден / 3 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected]

 

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а/ и деца
Характеристика на услугата:
Искане се подава в Центъра за административно обслужване на община Болярово, намиращ се на ет.1, служителят проверява самоличността, предоставя искане и го регистрира в деловодната система. Удостоверението се издава от длъжностно лице по ГС /ст.13 - ГРАО/.
Извършва се проверка в Национална база данни „Население" и регистъра за граждански брак. При констатирани различия се актуализират данните в електронния регистър за населението и се издава удостоверението.
След заплащане на дължимата сума на касата, издаденото удостоверение се предоставя на заявителя.
Важно:
Издава се от всяка общинска администрация, разполагаща с Национална база данни „Население", независимо от постоянния адрес на лицето.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация- чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1,във връзка с чл.5, т. 4; Наредба №РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 14;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а/ и деца.

 

Необходими документи:
1.Документ за самоличност на лицето/ Нотариално заверено пълномощно.
Такса: 4,50 / 3,00 лв.
Заплаща се в брой на касата в Центъра за административно обслужване.
или
по банкова сметка: БАНКА   ОББ  АД

КЛОН     ЕЛХОВО

BIC:        UBBSBGSF

IBAN: BG04UBBS88888433498000

вид плащане: 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: 1 ден / 3 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected]

 

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Характеристика на услугата:
В удостоверението се включват всички деца на майката, вписани в регистъра за населението.
Искане се подава в Центъра за административно обслужване на община Болярово, намиращ се на ет.1, служителят проверява самоличността, предоставя искане и го регистрира в деловодната система. Удостоверението се издава от длъжностно лице по ГС /ст.13 - ГРАО/.
Извършва се проверка в Национална база данни „Население" и регистъра за населението. При констатирани различия се актуализират данните в електронния регистър за населението и се издава удостоверението.
След заплащане на дължимата сума на касата, издаденото удостоверение се предоставя на заявителя.
Важно:
Издава се от всяка общинска администрация, разполагаща с Национална база данни „Население", независимо от постоянния адрес на лицето.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация- чл. 24, ал.1, във връзка със Закона за семейните помощи за деца - чл.6;
Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл.16;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Издаване на удостоверение за родените от майката деца.
Необходими документи:
1. Документ за самоличност на лицето/ Нотариално заверено пълномощно.
Такса: 4,50 / 3,00 лв.
Заплаща се в брой на касата в Центъра за административно обслужване.
или
по банкова сметка: БАНКА   ОББ  АД

КЛОН     ЕЛХОВО

BIC:        UBBSBGSF

IBAN: BG04UBBS88888433498000

вид плащане: 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: 1 ден / 3 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected]

 

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
Характеристика на услугата:
Издава се, когато в регистъра за населението има данни за наложено правно ограничение: „пълно запрещение", „ограничено запрещение", „лишен от родителски права", „ограничени родителски права". Когато в регистър за населението няма данни за наложено правно ограничение, длъжностното лице вписва в удостоверението само текста „няма".
Удостоверението се издава от длъжностно лице по ГС /ст.13 - ГРАО/.
Искане се подава в Центъра за административно обслужване на община Болярово, намиращ се на ет.1, служителят проверява самоличността, предоставя искане и го регистрира в деловодната система.
Извършва се проверка в Национална база данни „Население" и регистъра за населението и се издава удостоверението.
След заплащане на дължимата сума на касата, издаденото удостоверение се предоставя на заявителя.
Важно:
Издава се от всяка общинска администрация, разполагаща с Национална база данни „Население", независимо от постоянния адрес на лицето.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
При констатирани различия се актуализират данните в електронния регистър за населението и се издава удостоверението.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1, във връзка със Закона за семейните помощи за деца - чл.6;
Наредба №РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 16;
Наредба РД-07-7 от 05 октомври 2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване - чл.25, ал.1, т.1;
Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях - чл.8, ал.1, т.2;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Издаване на удостоверение за правно ограничение.
Необходими документи:
1. Документ за самоличност на лицето/Нотариално заверено пълномощно.
Такса: 4,50 / 3,00 лв.
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: 1 ден / 3 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: до настъпване на промяна
Електронен адрес за предложения: [email protected]

 

 

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а/ и родствени връзки.
Характеристика на услугата:
Искане се подава в Центъра за административно обслужване на община Болярово, намиращ се на ет.1, служителят проверява самоличността, предоставя искане и го регистрира в деловодната система. Удостоверението се издава за доказване на семейно положение и родство от първа степен по права линия и по съребрена линия от втора степен. В удостоверението могат да бъдат включени и роднини от друга степен, когато това е поискано от заявителя. Когато длъжностното лице не разполага с данни за някои от роднините изисква служебно информация от съответната общинска администрация. Удостоверения от други общински администрации могат да се представят по желание и от заявителя. Удостоверението се издава от длъжностно лице по ГС /ст.13 - ГРАО/.
Извършва се проверка в Национална база данни „Население" и регистъра за населението при необходимост и се издава удостоверението.
При констатирани различия се актуализират данните в електронния регистър за населението и се издава удостоверението.
След заплащане на дължимата сума на касата, издаденото удостоверение се предоставя на заявителя.
Важно:
Издава се от всяка общинска администрация, разполагаща с Национална база данни „Население", независимо от постоянния адрес на лицето.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1, и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.2; Наредба №РД02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението- чл. 15;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Болярово.
Резултат:
Издаване на удостоверение за съпруг/а/и родствени връзки.
Необходими документи:
1. Документ за самоличност на лицето/ Нотариално заверено пълномощно.
Такса: 4,50 / 3,00 лв.
Заплаща се в брой на касата в Центъра за административно обслужване.
или
по банкова сметка: БАНКА   ОББ  АД

КЛОН     ЕЛХОВО

BIC:        UBBSBGSF

IBAN: BG04UBBS88888433498000

вид плащане: 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: 1 ден / 3 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected]

 

 

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Характеристика на услугата:
Издава се, когато в регистъра за населението и /или в регистрите на актовете за гражданско състояние са вписани различни имена.
Искане се подава в Центъра за административно обслужване на община Болярово, намиращ се на ет.1, служителят проверява самоличността, предоставя искане и го регистрира в деловодната система.
Извършва се проверка в Национална база данни „Население", регистъра за населението и в регистрите на актовете за гражданско състояние и се издава удостоверението от длъжностно лице по ГС /ст.13 - ГРАО/.
След заплащане на дължимата сума на касата, издаденото удостоверение се предоставя на заявителя.
Важно:
Издава се от всяка общинска администрация, разполагаща с Национална база данни „Население", независимо от постоянния адрес на лицето.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.1;
Наредба №РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 18;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена.
Необходими документи:
1.Документ за самоличност на лицето/Нотариално заверено пълномощно.
2. Декларация за идентичност на имената.

 

Такса: 4,50 / 3,00 лв.
Заплаща се в брой на касата в Центъра за административно обслужване.
или
по банкова сметка: БАНКА   ОББ  АД

КЛОН     ЕЛХОВО

BIC:        UBBSBGSF

IBAN: BG04UBBS88888433498000

вид плащане: 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: 1 ден / 3 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected]

 

2017 Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина
Характеристика на услугата:
Удостоверението се издава, когато български гражданин желае да сключи граждански брак в чужбина пред компетентен орган. Сключващите граждански брак могат да са български граждани или поне единият от тях да е български гражданин.
Искане се подава в Центъра за административно обслужване на община Болярово, намиращ се на ет.1, служителят проверява самоличността, предоставя искане и го регистрира в деловодната система. Извършва се проверка в Национална база данни „Население" и архивния регистър за населението при необходимост и се издава удостоверението.
След заплащане на дължимата сума на касата, издаденото удостоверение се предоставя на заявителя.
Важно: Когато български гражданин сключва граждански брак с чужденец, който не е вписан в регистъра за населението, към искането се прилага официален документ, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин.
Документите трябва да отговарят на изискванията на съответните двустранни международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове и да бъдат снабдени с превод на български език.
Важно:
Издава се от всяка общинска администрация, разполагаща с Национална база данни „Население", независимо от постоянния адрес на лицето.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1,във връзка с чл.5, т.4;
Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 20;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина.
Необходими документи:
1. Документ за самоличност на лицето/ Нотариално заверено пълномощно.
2. Официален документ, доказващ личните данни и семейното положение на чуждия гражданин- преведен и легализиран.
Такса: 4,50 / 3,00 лв. и 5,00 лв. за заверка.
Заплаща се в брой на касата в Центъра за административно обслужване.
или
по банкова сметка: БАНКА   ОББ  АД

КЛОН     ЕЛХОВО

BIC:        UBBSBGSF

IBAN: BG04UBBS88888433498000

вид плащане: 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: 1 ден / 3 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected]

 

 

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
Характеристика на услугата:
Издава се на чужд гражданин, който желае да сключи граждански брак в Република България.
Лицето, с което чужденецът желае да сключи брак дава писмено съгласие чрез Декларация по образец.
Искане се подава в Центъра за административно обслужване на община Болярово, намиращ се на ет.1, служителят проверява самоличността, предоставя искане и го регистрира в деловодната система. Удостоверението се издава от длъжностно лице по ГС /ст.13 - ГРАО/.
След заплащане на дължимата сума на касата, издаденото удостоверение се предоставя на заявителя.
Важно:
Издава се от всяка общинска администрация, разполагаща с Национална база данни „Население", независимо от постоянния адрес на лицето.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1,във връзка с чл.5, т.4; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 21;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България.
Необходими документи:
1. Документи за самоличност на лицата/Нотариално заверено пълномощно.
2. Декларация - по образец.
Такса: 4,50 / 3,00 лв.
Заплаща се в брой на касата в Центъра за административно обслужване.
или
по банкова сметка: БАНКА   ОББ  АД

КЛОН     ЕЛХОВО

BIC:        UBBSBGSF

IBAN: BG04UBBS88888433498000

вид плащане: 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: 1 ден / 3 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected]

 

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Характеристика на услугата:
Удостоверението се издава след заявяване или промяна на постоянен адрес. Служи за доказване на вече регистриран от лицето адрес.
Искане се подава в Центъра за административно обслужване на община Болярово, намиращ се на ет.1, служителят проверява самоличността, предоставя искане и го регистрира в деловодната система.
Извършва се проверка в Национална база данни „Население" и се изготвя исканото удостоверение се издава от длъжностно лице по ГС /ст.13 - ГРАО/.
След заплащане на дължимата сума на касата, издаденото удостоверение се предоставя на заявителя.
Важно:
Издава се от всяка общинска администрация, разполагаща с Национална база данни „Население", независимо от постоянния адрес на лицето.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал.1, т.1;
Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 22, ал. 1;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Издаване на удостоверение за постоянен адрес.
Необходими документи:
1. Документ за самоличност на лицето / Нотариално заверено пълномощно.
Такса: 4,50 / 3,00 лв.
Заплаща се в брой на касата в Центъра за административно обслужване.
или
по банкова сметка:БАНКА   ОББ  АД

КЛОН     ЕЛХОВО

BIC:        UBBSBGSF

IBAN: BG04UBBS88888433498000

вид плащане: 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: 1 ден / 3 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected] 

 

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
Характеристика на услугата:
Издава се, когато е необходимо да се удостовери последният регистриран настоящ адрес.
Искане се подава в Центъра за административно обслужване на община Болярово, намиращ се на ет.1, служителят проверява самоличността, предоставя искане и го регистрира в деловодната система.
Извършва се проверка в Национална база данни „Население" и се изготвя исканото удостоверение от длъжностно лице по ГС /ст.13 - ГРАО/.
След заплащане на дължимата сума на касата, издаденото удостоверение се предоставя на заявителя.
Важно:
Издава се от всяка общинска администрация, разполагаща с Национална база данни „Население", независимо от постоянния адрес на лицето.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл.106 ал.1, т.1;
Наредба № РД02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението- чл. 23 , ал.1;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Издаване на удостоверение за настоящ адрес.
Необходими документи:
1. Документ за самоличност на лицето / Нотариално заверено пълномощно.
Такса: 4,50 / 3,00 лв.
Заплаща се в брой на касата в Центъра за административно обслужване.
или
по банкова сметка: БАНКА   ОББ  АД

КЛОН     ЕЛХОВО

BIC:        UBBSBGSF

IBAN: BG04UBBS88888433498000

вид плащане: 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: 1 ден /3 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected] 

 

2053 Припознаване на дете
Характеристика на услугата:
Заявление (с нотариална заверка на подписите) се подава пред длъжностно лице по Гражданско състояние, в сградата на Община Болярово, ст.13 -„ГРАО". Всеки родител може да припознае своето дете. Припознаване може да извърши и родител, навършил шестнадесет години.
Служителят проверява самоличността на родителя/родителите, които полагат подписите си пред него или приема декларация с нотариална заверка на подписите и регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот.
Ако в срок от 3 месеца от съобщаването другият родител не оспори припознаването с писмено заявление до длъжностното лице по гражданско състояние, припознаването се вписва в акта за раждане. Когато припознаването се оспори, припознаващият може в срок от 3 месеца от получаване на съобщението да предяви иск за установяване на произход по съдебен ред.
При съставен акт за раждане в Община Болярово процедурата по припознаване на детето се извършва от длъжностното лице по ГС. След вписване на припознаването се издава удостоверение за раждане - дубликат, за което заплаща дължимата такса /4,50 / 3,00 лв./ на касата в Центъра за административно обслужване.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
Семеен кодекс - чл. 65;
Закон за гражданската регистрация - чл. 49.
Резултат:
Припознаване на дете.
Необходими документи:
1. Документи за самоличност на родителите.
2. Декларация за припознаване на дете (нотариално заверена) или заявление пред длъжностно лице по гражданско състояние.
3. Удостоверение за раждане на детето - оригинал.
Такса: .........
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: - до 7 дни от раждането , ако припознаването е извършено преди съставяне на акта.
- 3 месеца за припознаване, извършено след съставяне на акта за раждане
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected] 

 

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Характеристика на услугата:
Искане се подава в Центъра за административно обслужване на община Болярово, намиращ се на ет.1, служителят проверява самоличността, предоставя искане и го регистрира в деловодната система.
Документа се заверява с печат /за чужбина/ , удостоверяващ истинността на подписа и печата на служителя, издал удостоверението.
Когато искането за заверка на документ за гражданско състояние се прави едновременно с искането за издаване на документа по гражданско състояние, заявителят посочва ,че желае и заверка за чужбина. Двете услуги се изпълняват едновременно.
Удостоверението се заверява от оправомощено длъжностно лице.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал.1, т.1;
Правилник за легализациите, преводите на документи и други книжа (обн. ДВ, бр.73 от 12.09.1958);
Закон за местните данъци и такси -чл.110, ал.1, т.11;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина.
Необходими документи:
1. Документ за самоличност на лицето/Нотариално заверено пълномощно при искане от друго лице.
Такса: 5, 00 лв.
Заплаща се в брой на касата в Центъра за административно обслужване.
или
по банкова сметка: БАНКА   ОББ  АД

КЛОН     ЕЛХОВО

BIC:        UBBSBGSF

IBAN: BG04UBBS88888433498000

вид плащане: 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: 1 ден
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected] 

 

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
Характеристика на услугата:
Заявление за пресъставяне на акт от чужбина за: 
се подава в Центъра за административно обслужване на община Болярово, намиращ се на ет.1, служителят проверява самоличността, предоставя искане и го регистрира в деловодната система.
При съставяне на акт за раждане се прави искане за ЕГН, което се изпраща в ТЗ „ГРАО" - Ямбол заедно с копия на представените документи. ТЗ „ГРАО" дава ЕГН и връща искането на длъжностното лице за съставяне на акта.
Акт за граждански брак и акт за смърт се съставят от длъжностното лице по гражданско състояние след проверка на представените документи и справка в Национална база данни „Население".
На заявителя се връчва удостоверение за раждане-оригинал, граждански брак-оригинал или препис-извлечение от акт за смърт за първи път.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл.72, ал.3, във връзка с чл.70, ал.1;
Правилник за легализациите, преводите на документи и други книжа /обн.ДВ,бр.73/12.09.1958 г./;
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.11.
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Съставяне на актове и получаване на удостоверения за гражданско състояние за събития, настъпили в чужбина.
Важно: Актовете за раждане на лица, родени в чужбина, се съставят в общината по постоянен адрес на майката, ако тя не е българска гражданка - в общината по постоянен адрес на бащата.
Актовете за граждански брак се съставят по постоянен адрес на съпруга, ако е български гражданин, а ако той не е български гражданин - по постоянен адрес на съпругата.
Актовете за смърт се съставят в общината по постоянен адрес на починалото лице. Представените документи /в зависимост от държавата, от която произхождат/ трябва да отговарят на изискванията на Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 05.10.1961 г. по която Република България е страна или на двустранни международни договори, както и на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и др. книжа. Документите следва да бъдат преведени на български език и заверени от МВнР или консулските/дипломатическите представителства на Република България в чужбина.
Необходими документи:
1. Документ за самоличност на лицето.
2. Нотариално заверено пълномощно при искане от друго лице.
3. Акт за гражданско състояние-преведен, заверен и легализиран.
4. Могат да бъдат изискани и доп. документи/ деклар. по чл.117 от КМЧП / и др.
Такса: Без такса
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: от 1 до7 дни / в зависимост от вида на документа /
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected] 

 

2077 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра за населението
Характеристика на услугата:
Издава се за доказване, че дадено лице е вписано в регистъра за населението.
Искане се подава в Центъра за административно обслужване на община Болярово, намиращ се на ет.1, служителят проверява самоличността, предоставя искане и го регистрира в деловодната система. Удостоверението се издава от длъжностно лице по ГС /ст.13 - ГРАО/.
Извършва се проверка в Национална база данни „Население" и архивния регистър за населението и се издава удостоверението.
Ако лицето не е вписано в регистъра за населението, представя удостоверителни документи, доказващи правото му на вписване в регистъра на съответното населено място. Изготвят се документи за даване на единен граждански номер от териториално звено „ГРАО" - Ямбол. След даване на ЕГН и попълване на заявление за постоянен адрес/адресна карта за настоящ адрес се издава удостоверение за вписване в регистъра за населението.
След заплащане на дължимата сума на касата, издаденото удостоверение се предоставя на заявителя.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация- чл. 106, ал.1, т.1, във вр., с чл.3, ал.2, т.2;
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12;
Наредба №РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основана регистъра на населението - чл. 19;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Издаване на удостоверение за вписване в регистъра за населението.
Необходими документи:
1.Документ за самоличност на лицето /Нотариално заверено пълномощно
2. Уведомително писмо за разрешено постоянно пребиваване / Решение на
председателя на Държавната агенция за бежанците/ Указ на Президента
на Република България за даване на българско гражданство.
Такса: 4,50 / 3,00 лв.
Заплаща се в брой на касата в Центъра за административно обслужване.
или
по банкова сметка: БАНКА   ОББ  АД

КЛОН     ЕЛХОВО

BIC:        UBBSBGSF

IBAN: BG04UBBS88888433498000

вид плащане: 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: 1ден /3 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected] 

 

2016 Издаване на удостоверение за наследници
Характеристика на услугата:
Искане се подава в кметствата по населените места/общината, по постоянен адрес ( местожителство ) на починалото лице. В искането заявителят вписва известните му данни за наследодателя и неговите наследници. Служителят проверява самоличността на заявителя, приема искането и представените допълнителни документи /ако има такива/, уточнява при необходимост посочените данни и регистрира искането в електронната система за документооборот. Извършва справка в регистрите за гражданско състояние и регистрите за населението, ако наследодателят е починал с ЕГН и има запис в Национална база данни „Население", удостоверението се издава веднага.
Когато наследодателят е починал с ЕГН, но няма електронен личен регистрационен картон в Национална база данни „Население", се създава такъв.
При смърт на наследодателя преди създаване на системата ЕСГРАОН (починал без ЕГН) се извършва подробна проверка в семейните регистри. Ако някой от починалите наследници е имал постоянен адрес в друга община и служителят няма данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната общинска администрация по реда на Административно-процесуалния кодекс. Такова удостоверение може да бъде представено и лично от заявителя на услугата по негово желание. По необходимост му се издава удостоверение по чл. 42 от Административно процесуалния кодекс.
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
1. След като изтеглите искане за издаване на удостоверение за наследници и го попълните, изпратете същото по електронна поща на е-мейл: [email protected] или обикновена поща на адреса на съответното кметство или общината, като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на получателя.
2. Като попълните искането и го изпратите чрез общинската администрация /на населеното място, в което се намирате/ заедно с документ за платена такса за услугата по банков път. Получаването може да стане чрез администрацията, пред която сте подали искането.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Кмет на кметство/Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация- чл. 24, ал.1, т.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т. 2; Закон за наследството Наредба №РД 02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл.9-12;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Издаване на удостоверение за законни наследници.
Важно: искането се подава от наследник, упълномощен представител или със съдебно удостоверение.
Необходими документи:
1.Документ за самоличност/ Нотариално заверено пълномощно.
2.Удостоверение за наследници за починал наследник от друга община- ако е възможно.
Срок за изпълнение: 14 дни / при необходимост срокът се удължава /
Такса: 4,50 / 3,00лв
Заплаща се в брой на касата в Центъра за административно обслужване, в кметствата по населените места или
по банкова сметка: БАНКА   ОББ  АД

КЛОН     ЕЛХОВО

BIC:        UBBSBGSF

IBAN: BG04UBBS88888433498000

вид плащане: 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: линк към тел. секретар/ ГРАО /кметове и км.наместници
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: до настъпване на промяна
Електронен адрес за предложения: [email protected] 

 

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
Характеристика на услугата:
Искане се подава в Центъра за административно обслужване на община Болярово, намиращ се на ет.1, служителят проверява самоличността, предоставя искане и го регистрира в деловодната система. Документа се издава от длъжностно лице по ГС /ст.13 - ГРАО/.
Извършва се проверка в Национална база данни „Население" и в архива по гражданско състояние /регистри за раждане, брак и смърт/.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена - чл. 1; чл. 8;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние.
Необходими документи:
1.Документ за самоличност на лицето /Нотариално заверено пълномощно
Такса: 9,50лв.
Заплаща се в брой на касата в Центъра за административно обслужване
или
по банкова сметка: БАНКА   ОББ  АД

КЛОН     ЕЛХОВО

BIC:        UBBSBGSF

IBAN: BG04UBBS88888433498000

вид плащане: 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: 1 ден
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected] 

2052 Издаване на удостоверение за раждане -оригинал
Характеристика на услугата:
Съобщението за раждане, издадено от компетентно медицинско лице или съдебно решение за осиновяване се представя в кметството на съответното населено място, в което е станало действието.
Длъжностно лице по ГС съставя акт за раждане и издава удостоверение за раждане - оригинал.
Удостоверението се предоставя на един от родителите или на упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Кмет на кметство/Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация- чл.43, ал.6 и чл.88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1,изр. второ.
Резултат:
Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане - оригинал.
Необходими документи:
1. Съобщение за раждане/Съдебно решение.
2. Документ за самоличност/Нотариално заверено пълномощно.
Такса:Не се заплаща такса.
Телефони за връзка: линк към тел. на секретар/ ГРАО /кметове и км.наместници
Срок за изпълнение:
7 дни - денят на раждане не се брои.
3 дни -от дата на получаване на съдебно решение
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected] 

 

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
Характеристика на услугата:
Желаещите да сключат граждански брак в Република България заявят това пред длъжностно лице по гражданско състояние в съответното населено място, с писмено Заявление. Длъжностно лице по ГС /ст.13-ГРАО/ проверява самоличността и възрастта на встъпващите в брак, както и представените документи/ медицински за скл. на брак, декларации/.
Ако документите са редовни, се съставя акт за граждански брак, длъжностното лице запитва встъпващите в брак дали са съгласни да встъпят в брак един с друг и след утвърдителен отговор от двамата им предоставя акта за подпис. Актът се подписва от двама свидетели и от длъжностното лице по гражданско състояние.
На сключилите граждански брак лица се издава удостоверение за сключен граждански брак - оригинал.
Важно: Встъпващите в брак могат да изберат режим на имуществени отношения, съгласно чл.9, ал.2 от Семейния кодекс. В случаите, когато не е избран режим на имуществени отношения, в акта се вписва законов режим на общност. За всеки сключен граждански брак се уведомява Агенция по вписванията за режима на имуществени отношения.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Кмет на кметство/ Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
- Семеен кодекс, глава втора- чл. 4-12 и глава четвърта - чл.18-19;
- Закон за гражданската регистрация- чл. 88, ал. 1, т.2, във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. второ.
Резултат: Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал.
Необходими документи:
Заявление за сключване на граждански брак -по образец .
Документи за самоличност на лицата, сключващи граждански брак.
Документи за самоличност на двамата свидетели.
Медицински свидетелства по чл. 9, ал.1, т.2 от СК.
Декларации по чл.9, ал.1 от СК - за лицата, сключващи граждански брак.
Нотариално заверена декларация за избрания режим на имуществени отношения или удостоверение от нотариус с рег. № и дата на договора по чл. 9, ал.2 от СК./ по желание/Определение от районен съдия - за непълнолетни, навършили 16 години.
Такса:
- Не се заплаща такса за съставяне на акт за граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал.
Телефони за връзка: линк към тел. секретар/ ГРАО /кметове и км.наместници
Срок за изпълнение: Веднага след подписване на гражданския брак.
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected] 

 

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи път
Характеристика на услугата:
Съобщение за смърт се издава от мед. лице, след което заедно с документа за самоличност/задграничен паспорт на починалото лице следва да се представи в кметството на населеното място, където е настъпила смъртта.
Длъжностното лице по гражданско състояние прави проверка на данните в съобщението за смърт и съставя акт за смърт на починалото лице.
Издава се препис-извлечение /за първи път/ и се връчва на един от наследниците след представяне на документ за самоличност или пълномощно/ако е упълномощено лице/. Препис-извлечение може да бъде издадено и на трето лице, когато е необходимо за погребение на починалото лице.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Кмет на кметство/ Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация- чл. 88, ал.1, т.3, във връзка с чл.40, ал.1, изр. второ.
Резултат:
Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи път.
Необходими документи:
1. Съобщение за смърт/ Съдебно решение.
2. Документ за самоличност/ Нотариално заверено пълномощно.
Такса: Не се заплаща такса.
Телефони за връзка: линк към тел. секретар/ ГРАО /кметове и км.наместници
Срок за изпълнение:48 часа от настъпването на смъртта.
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected] 

 

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
Характеристика на услугата:
Адресна карта заедно с Искане се подава в кметството на населеното място. Служителят проверява самоличността на заявителя, приложените документи по чл. 92, ал.2-7 от Закона за гражданска регистрация и регистрира заявената услуга.
Извършва се проверка в Национална база данни „Население" и копие от заявлението се изпраща за обработка на служител по гражданско състояние в Община Болярово.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Кмет на кметство/ Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация- чл. 96.
Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 23.
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Издаване на удостоверение за настоящ адрес.
Необходими документи:
1. Документ за самоличност на лицето / Нотариално заверено пълномощно.
2. Документ за собственост/ Договор за ползване на имота за жилищни нужди/ Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР за съгласие на собственика на имота за извършване на адресна регистрация по постоянен адрес/ Настанителна заповед или договор за наем за лица, настанени в държавни или общински жилища/ Договор за предоставяне на социални услуги/ Договор за настаняване в специализирани институции или Декларация по чл.92, ал.6/ при съжителство/ от ЗГР.
3. Уведомително писмо за придобиване на българско гражданство - от Министерство на правосъдието/ Уведомително писмо от МВР за разрешено постоянно пребиваване.
Такса: 4,50 / 3,00 лв.
Заплаща се в брой на касата в Центъра за административно обслужване
или
по банкова сметка: БАНКА   ОББ  АД

КЛОН     ЕЛХОВО

BIC:        UBBSBGSF

IBAN: BG04UBBS88888433498000

вид плащане: 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 04741/69-26 деловодител; 04741/ 69-12- ГРАО
Срок за изпълнение: 1 ден/3 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected] 

 

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
Характеристика на услугата:
Заявление заедно с Искане се подава в кметството на населеното място. Служителят проверява самоличността на заявителя, приложените документи по чл.92, ал.2-7 от Закона за гражданска регистрация и регистрира заявената услуга.
Извършва се проверка в Национална база данни „Население" и копие от заявлението се изпраща за обработка на служител по гражданско състояние в Община Болярово.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Кмет на кметство/ Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и 98, във връзка с чл.5, т.3.
Наредба №РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл.22, ал.2.
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Издаване на удостоверение за постоянен адрес.
Необходими документи:
1. Документ за самоличност на лицето /Нотариално заверено пълномощно.
2. Документ за собственост/ Договор за ползване на имота за жилищни нужди/ Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР за съгласие на собственика на имота за извършване на адресна регистрация по постоянен адрес/Настанителна заповед или договор за наем за лица, настанени в държавни или общински жилища/ Договор за предоставяне на социални услуги/Договор за настаняване в специализирани институции или Декларация по чл.92, ал.6/ при съжителство/ от ЗГР.
3. Уведомително писмо за придобиване на българско гражданство - от Министерство на правосъдието/Уведомително писмо от МВР за разрешено постоянно пребиваване.
Такса: 4,50 / 3,00 лв.
Заплаща се в брой на касата в Центъра за административно обслужване
или
по банкова сметка: БАНКА   ОББ  АД

КЛОН     ЕЛХОВО

BIC:        UBBSBGSF

IBAN: BG04UBBS88888433498000

вид плащане: 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: линк към тел. секретар/ ГРАО /кметове и км.наместници
Срок за изпълнение: 1 ден/3 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Електронен адрес за предложения: [email protected]
 
4 Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение
Характеристика на услугата:
Издава се, когато в регистъра за населението има данни за наложено правно ограничение: „пълно запрещение", „ограничено запрещение", „лишен от родителски права", „ограничени родителски права". Когато в регистър за населението няма данни за наложено правно ограничение, длъжностното лице вписва в удостоверението само текста „няма".
Искане се подава в Центъра за административно обслужване на община Болярово, намиращ се на ет.1, служителят проверява самоличността, предоставя искане и го регистрира в деловодната система.
Извършва се проверка в Национална база данни „Население" и регистъра за населението и се издава удостоверението от длъжностно лице по ГС /ст.13 - ГРАО/.
След заплащане на дължимата сума на касата, издаденото удостоверение се предоставя на заявителя.
Важно:
Издава се от всяка общинска администрация, разполагаща с Национална база данни „Население", независимо от постоянния адрес на лицето.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Секретар на община Болярово.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Кмет на община.
При констатирани различия се актуализират данните в електронния регистър за населението и се издава удостоверението.
Нормативно основание:
Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1, във връзка със Закона за семейните помощи за деца - чл.6;
Наредба №РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 16;
Наредба РД-07-7 от 05 октомври 2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване - чл.25, ал.1, т.1;
Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях - чл.8, ал.1, т.2;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Болярово.
Резултат:
Издаване на удостоверение за правно ограничение.
Необходими документи:
1. Документ за самоличност на лицето/Нотариално заверено пълномощно.
Такса: безплатно
Телефони за връзка: 04741/69-12 и 69-26
Срок за изпълнение: 1 ден/ 3 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: до настъпване на промяна
Електронен адрес за предложения: [email protected]